หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร Energy Conservation Awareness

หลักการและเหตุผล

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic Growth & Technological Progress) การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้มาตรฐานในการดํารงชีวิตสูงตามไปด้วย มี การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเกินความจําเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต จึงจําเป็นต้องใช้พลังงานมาก ขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก็ช่วยเสริมให้การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ทําได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว มีผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย การสาธารณสุข การศึกษา การว่างงาน ฯลฯ ทำให้ต้องเร่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกรรมและการ อุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น

จากการเร่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมส่งผลให้ประเทศไทยในปัจุบันมีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานที่นำมาใช้มีทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยสภาวะการขาดแคลนพลังงานของโลกในอนาคตอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวเรา แต่ในความเป็นจริงพลังงานต่างๆที่ได้จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งเราใช้อยู่อาจหมดไปในภายในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้นเพื่อบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐจึงได้ออกฎหมายกฎบังคับใช้ เรื่องการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย การอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญหาด้านพลังงานและการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness) ให้กับลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสามารถนำเทคนิคการอนุรักษ์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านพลังงานอย่างเป็นรูปแบบ

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, พนักงานระดับปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน

(2) ผลกระทบเกี่ยวกับการใช้พลังงานขององค์กร
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
(3) อุปกรณ์สิ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการผลิต
(4) แนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
(5) การจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน
(6) มาตรการประหยัดพลังงาน และกรณีศึกษา
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
(6) มาตรการประหยัดพลังงาน และกรณีศึกษา – ต่อ –
(7) กิจกรรมWork Shop

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3