อบรมดับเพลิง และ ซ้อมอพยพหนีไฟ ลด50%

อบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย

กฎหมายได้ระบุให้สถานประกอบกิจการต้องจัดอบรมดับเพลิง ให้กับพนักงาน ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างของแต่ละหน่วยงาน และ การอบรม ให้อบรมได้ 60 คน ต่อ 1 รุ่น ต่อวิทยากร 1 คน ภาคปฎิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน (กรณีพนักงานที่เข้าอบรมมีจำนวนมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งเป็นหลายรอบได้ แต่ต้องจัดซ้อมอพยพพร้อมกัน)

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
เลขที่ใบอนุญาต ดพต. 096

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และซ้อมอพยพหนีไฟ
เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. 100

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เรียนเทคนิคการใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิด

อบรมดับเพลิง

หลายครั้งที่เราพบว่าการเกิดไฟไหม้ในสถานประกอบกิจการ ไฟไหม้ในโรงงาน หรือ อาคารต่าง ๆ มาจากการที่เรานั้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ตั้งแต่แรกทำให้ไฟเกิดการขยายตัวและยากเกินการควบคุมจากไฟไหม้เล็กน้อยเป็นรุนแรงและเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายด้านความปลอดภัยในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญที่จะให้พนักงานนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและการดับเพลิงขั้นต้นอย่างถูกวิธีเพื่อสามารถตอบโต้เหตุไฟไหม้ต่างๆไม่ให้รุกลามรวมไปถึงสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

รายละเอียดหลักสูตร >>

ต้องอบรมกี่คน
คำตอบคือ

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า

40%

ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

เวลา
กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน /ปฐมนิเทศ/Pre-test
09.00-12.15 น.
ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชาดังนี้
1) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ

3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

4) การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ
5) เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

6) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ ในการดับเพลิง

7) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน สถานประกอบการ
13.15-16.30 น.
ภาคปฏิบัติ
1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ในน้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ 

2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี

4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง
16.30-16.45 น.
Post-test
หมายเหตุ
* พัก-รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.
* พัก-รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15-13.15 น.

หมายเหตุ:

องค์ประกอบของการลุกติดไฟ

1. เชื้อเพลิง (fuel) ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
2. ออกซิเจน (oxygen) ซึ่งะมีอยู่ในอากาศประมาน 21% โดยปริมาณ
3. ความร้อน (heat) พอเพียงที่จะติดไฟได้
เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 ครบแล้วไฟจะเกิดลุกไหม้ขึ้นและเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ อ่านต่อ..

The components of a fire are

เรียนรู้การใช้ถังดับเพลิง

 1. ดับเพลิงประเภท A
 2. ดับเพลิงประเภท B
 3. ดับเพลิงประเภท C
 4. ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

ประโยชน์ของการอบรมดับเพลิง

ข้อกำหนดของกฎหมายที่ทุกสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายตามกฎหมายต้องจัดให้พนักงานผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ทำให้พนักงานได้มีทักษะเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นรวมไปถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้หากไม่มีความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขั้นต้นผู้พบเห็นเหตุการณ์จะไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะดำเนินการตอบโต้อย่างไร

1. พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย

การแยกแยะชนิดของเชื้อเพลิงนั้นพนักงานจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานที่สำคัญในการลุกติดไฟเพราะไฟแต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การพิจารณาเลือกใช้ถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงที่จะเข้าตอบโต้เหตุได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ดับเพลิงตามหลักสากล

ประเภทของเพลิงไหม้ 5 ประเภทที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ได้แก่

 • เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) คือเพลิงที่เกิดจากการลุกติดไฟจากวัสดุทั่วๆไป เช่น กระดาษ เศษไม้ ยางรถ พลาสติก 
 • เพลิงไหม้ประเภท B (Flammable Liquids) เป็นเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน สารเคมีไวไฟ 
 • เพลิงไหม้ประเภท C ( Electrical Equipment) เป็นเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่ขณะเกิดไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • เพลิงไหม้ประเภท D (Combustible Metals) เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากการลุกติดไฟของโลหะชนิดต่างๆ เช่น ล้อแม็กรถยนต์
 • เพลิงไหม้ประเภท K (Combustible Cooking) เป็นเพลิงไหม้จากซากพืชซากสัตว์ น้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหาร

2. ผู้เรียนสามารถประเมินเหตุการณ์ และ อพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

การประเมินสถานการณ์ขณะเกิดเพลิงไหม้มีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประเมินจะต้องมีความรู้ในหลายๆด้าน จะต้องมีสติเพื่อประสานงานต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทำให้การควบคุมเพลิงและเข้าตอบโต้เหตุเพลิงไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อทุกคนผ่านการอบรมระบบดับเพลิงแล้วจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และไม่ตื่นตระหนกเมื่ออพยพต้องหนีไฟออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย รวมถึงเมื่อพบเห็นเพลิงไหม้ตรงหน้าจะสามารถเตือนผู้อื่นหรือระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัย

ผู้เข้าอบรมที่นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการเกิดอัคคีภัยแล้ว ในภาคปฏิบัติที่นอกจากการซ้อมหนีไฟ คือการฝึกการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารเพื่อใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยขั้นต้น ได้แก่

 • การปฏิบัติตัวตามแผนฉุกเฉินขององค์กรในการตอบโต้เหตุขั้นต้นไปจนถึงการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ตามความรุ่นแรงของเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้องตามประเภทของไฟ ทำให้การดับไฟมีประสิทธิภาพและผู้ระงับเหตุเกิดความปลอดภัย
 • การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง ซึ่งอยู่ในตู้ดับเพลิงที่ทางอาคารจัดเตรียมเอาไว้ ว่าใช้งานอย่างไรและการใช้สัญญาณมือเพื่อเปิด-ปิด วาล์วน้ำเนื่องจากจะต้องใช้กำลังคนหลายคน
 • ฝึกดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาและแก๊สโดยการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี และตำแหน่งที่ติดตั้งของถังดับเพลิงในอาคารว่ามีที่ไหนบ้าง จำนวนเท่าไร

การตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากเพลิงไหม้ตั้งแต่ไฟยังมีขนาดที่เล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานไปสู่ระดับรุ่นแรงเห็นได้ชัดว่าพนักงานที่ผ่านการอบรมแล้วจะมีความมั่นใจเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ด้วยถังดับเพลิงเพราะว่าได้มีการผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วต่างกับพนักงานหรือบุคคลที่ยังไม่ผ่านหรือไม่เคยอบรมเมื่อเกิดเหตุจะไม่สามารถดับเพลิงได้อย่างถูกต้องหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ผิดวิธีสิ่งเหล่านี้นำไปสู่อันตรายได้ ดังนั้นเราควรให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความพร้อมต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ในสถานประกอบการของเรา

การอพยพหนีไฟประจำปีคืออะไร

การอพยพหนีไฟคือ การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในสถาประกอบกิจการของเราในระดับรุนแรงตามที่องค์กรตั้งเอาไว้บางทีได้กำหนดระดับความรุนแรงของเหตุไฟไหม้เป็นระดับเช่น

ไฟไหม้ระดับ 1 คือ สามารถควบคุมเพลิงได้โดยง่ายด้วยตนเองหรือถังดับเพลิง
ไฟไหม้ระดับ 2 คือ ต้องใช้ทีมดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อระงับเหตุ
ไฟไหม้ระดับ 3 คือ ไฟไหม้ระดับรุนแรงทีมดับเพลิงในองค์กรไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ต้องทำการอพยพพนักงานทุกคนหนีไฟออกจากพื้นที่ และ ร้องขอความช่วยเหลือจากทีมดับเพลิงภายนอก

ดังนั้นพนักงานในองค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อเหตุจริง เป็นการซ้อมหรือนัดแนะให้มีความพร้อมเพียงในและละหน่วยงานไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายและเป็นระเบียบขณะทำการเดินไปยังจุดรวมพลที่ได้กำหนดเอาไว้ในแต่ละพื้นที่เป็นต้น

อบรมดับเพลิงกับ Safesiri ดีอย่างไร

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานได้รับความนิยมจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทชั้นนำระดับประเทศด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล  
เราได้รับการรับรอง และ อนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถูก ต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญ หลักสูตรอบรมดับเพลิงของบริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ฝึกสอนโดยทีมวิทยากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล
ภาคปฏิบัติ และ การซ้อมหนีไฟจะเป็นการอบรมที่สถานที่จริง เพื่อที่ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติจริง ตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนด

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 092 - 871 - 0555

เพิ่มเพื่อน
support 3