สถานประกอบการณ์ไหนต้องทำการอบรมดับเพลิงตามกฎหมายบ้างตามกฎหมายได้ระบุให้สถานประกอบกิจการต้องจัดอบรมฯ ให้กับพนักงาน ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างของแต่ละหน่วยงาน และ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้อบรมดับเพลิงได้ 60 คน ต่อ 1 รุ่น ต่อวิทยากร 1 คน ภาคปฎิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน (กรณีพนักงานที่เข้าอบรมมีจำนวนมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งเป็นหลายรอบได้ แต่ต้องจัดซ้อมอพยพพร้อมกัน)

หลายครั้งที่เราพบว่าการเกิดไฟไหม้ในสถานประกอบกิจการ ไฟไหม้ในโรงงาน หรือ อาคารต่าง ๆ มาจากการที่เรานั้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ตั้งแต่แรกทำให้ไฟเกิดการขยายตัวและยากเกินการควบคุมจากไฟไหม้เล็กน้อยเป็นรุนแรงและเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายด้านความปลอดภัยในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญที่จะให้พนักงานนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและการดับเพลิงขั้นต้นอย่างถูกวิธีเพื่อสามารถตอบโต้เหตุไฟไหม้ต่างๆไม่ให้รุกลามรวมไปถึงสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

อบรมดับเพลิงต้องอบรมกี่คน

40%

ของจำนวนลูกจ้างของแต่ละหน่วย

ปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ กฎหมายให้อบรมและฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
1) ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
2) การแบ่งประเภทของเพลิง

3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

4) การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ
5) วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
6) เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ

7) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ ในการดับเพลิง

8) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

9) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน สถานประกอบการ
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.
ภาคปฏิบัติพร้อมการสาธิต : การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่อง ดับเพลิงมือถือและสายดับเพลิงตลอดจนการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
ประกอบด้วย
1) ฝึกดับเพลิงประเภท A

2) ฝึกดับเพลิงประเภท B

3) ฝึกดับเพลิงประเภท C

4) ฝึกดับเพลิงประเภท D

5) การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง
16.00-16.15 น.
ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ:

องค์ประกอบของการลุกติดไฟ

1. เชื้อเพลิง (fuel) ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
2. ออกซิเจน (oxygen) ซึ่งะมีอยู่ในอากาศประมาน 21% โดยปริมาณ
3. ความร้อน (heat) พอเพียงที่จะติดไฟได้
เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 ครบแล้วไฟจะเกิดลุกไหม้ขึ้นและเกิดปฎิกิริยาลูกโซ่ อ่านต่อ..

เรียนรู้การใช้ถังดับเพลิง

  1. ดับเพลิงประเภท A
  2. ดับเพลิงประเภท B
  3. ดับเพลิงประเภท C
  4. ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

การดับเพลิงขั้นตอนคืออะไร

ดับเพลิงขั้นต้นคืออะไรควบคุมเพลิงหรือไฟไม่ให้เกิดการลุกลามด้วยวิธีการหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆตามมาตรฐานสากลให้คำแนะนำเช่นการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือเป็นต้น แต่การที่จะสามารถดับเพลิงขั้นต้นหรือควบคุมเพลิงได้นั้นผู้ที่ทำการดับเพลิงขั้นต้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการดับเพลิงที่ถูกต้องเสียก่อนว่าเพลิงนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรและจะสามารถตัดองค์ประกอบของไฟได้ด้วยวิธีใดเพื่อให้การดับเพลิงนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกรณีที่มีงานการตัดเชื่อมที่มีประกายไฟพนักงานควรที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

การอพยพหนีไฟคือ การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในสถาประกอบกิจการของเราในระดับรุนแรงตามที่องค์กรตั้งเอาไว้บางทีได้กำหนดระดับความรุนแรงของเหตุไฟไหม้เป็นระดับเช่น

ไฟไหม้ระดับ 1 คือ สามารถควบคุมเพลิงได้ 
ไฟไหม้ระดับ 2 คือ ต้องใช้ทีมกับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
ไฟไหม้ระดับ 3 คือ ไฟไหม้ระดับรุนแรงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ต้องทำการอพยพหนีไฟออกจากพื้นที่

ดังนั้นพนักงานในองค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อเหตุจริง เป็นการซ้อมหรือนัดแนะให้มีความพร้อมเพียงในและละหน่วยงานไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายและเป็นระเบียบขณะทำการเดินไปยังจุดรวมพลที่ได้กำหนดเอาไว้ในแต่ละพื้นที่เป็นต้น

หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง (ADVANCED FIRE COURSE)

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)

เพิ่มเพื่อน
support 3