หลักสูตร การป้องกันอันตรายด้วยระบบล็อคนิรภัยและป้ายเตือน Lock Out Tag Out

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพลังงานในรูปแบบต่างๆถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม อย่างแพร่หลาย อาทิเช่น พลังงานไฟฟ้า สารเคมี เครื่องกล ความร้อน ลม การแผ่รังสี แรงดันน้ำ แรงเคลื่อนไฟฟ้า แรงที่เกิดจากการเคลื่อนไหว และแรงโน้มถ่วง ฯ ซึ่งในการใช้ประโยชน์นั้นหากนำมาใช้ไม่ถูกวิธี ไม่มีการป้องกันพลังงานเหล่านี้อาจส่งผลทำให้เกิดอันตราย ต่อผู้ใช้งานได้เช่นกัน

และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ หน่วยงานภาครัฐจึงได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554 สำหรับบังคับใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 หมวด ๒ บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบ ระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทํางาน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า และให้ติดป้ายแสดง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน กิจการหรือสถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันอันตรายด้วยระบบล็อคนิรภัยและป้ายเตือน (Lock Out Tag Out)  ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของต้นเองเมื่อต้องปฏิบัติงานลักษณะดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการทำงานที่ไม่มีระบบ Lock Out Tag Out

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายที่จะเกิดจากพลังงานในรูปแบบต่างๆได้

5) เพื่อให้ผู้เขาอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมงานได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– ผู้ควบคุมงาน และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

– พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวระบบพลังงานต่างๆ หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันอันตรายด้วยระบบล็อคนิรภัยและป้ายเตือน (Lock Out Tag Out)

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
(1) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Lock Out, Tag Out (LOTO)
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
3) ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงานที่ไม่มีระบบ Lock Out Tag Out
4) การชี้บ่งและค้นหาอันตรายและการตัดแยกพลังงาน Energy hazard & Isolation
5) บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานตัดแยกพลังงาน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ภาคปฎิบัติ

6) การประยุกต์ใช้ระบบ Lockout&Tagout เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
7) การป้องกันอันตรายจากระบบพลังงานต่างๆ
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
ภาคปฎิบัติ
8) Lock Out, Tag Out (LOTO)
9) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่เกิดอันตรายจากการทํางานเกี่ยวกับระบบพลังงานต่างๆ

ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3