เรียนออนไลน์ ลด 50%

หลักสูตร อบรมพัฒนาความรู้ จป 12 ชม.

การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

“ฝึกอบรม, พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง”

การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึงอะไร

ด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบ อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น

เรียนออนไลน์

หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

หลักสูตรพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามกฎหมาย

หลักสูตรออนไลน์

เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ และ เทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับ จป โดยทีมวิทยากรมืออาชีพพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน
หลักสูตรออนไลน์
ลด 40%
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของทีมอาจารย์ผู้ฝึกสอนในแต่ละหลักสูตร เรียนออนไลน์สะดวกสบาย พร้อม Update เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตรออนไลน์
ลด 40%
พัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในสถานประกอบการตนเองได้
หลักสูตรออนไลน์
ลด 40%

พัฒนาความรู้ความปลอดภัยฯ จป. 12 ชั่วโมง

เลือกหลักสูตรพัฒนาความรู้ที่คุณต้องการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่เทคนิคของเราทางออนไลน์

* มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136

เพิ่มเพื่อน