ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน และ มาตรฐานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัย

หลักสูตรที่กฏหมายบังคับให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับการอบรมงานเสี่ยงอันตรายก่อนเริ่มทำงานโดยการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

อบรมที่อับอากาศ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ