หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

หลักการและเหตุผล

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 38.50 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.77 ล้านคน ผู้ว้างงาน 3.50 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.80 แสนคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำ เพิ่มขึ้น 4.3 แสนคน (จาก 37.34 ล้านคน เป็น 37.77 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 9.4 หมื่นคน (จาก 4.40 แสนคน เป็น 3.46 แสนคน) (สำนักงานสถิติแห่งชาต, 2562)

จากการเพิ่มขึ้นของผู้ที่มีงานทำและเข้าระบบประกันสังคมส่งผลให้ภาครัฐเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มคลองแรงงานในด้านต่างๆให้ได้รับความเป็นธรรม โดยได้มีการออกกฎหมาย อันได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน, พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์, พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และพ.ร.บ.ความปลอดภัยในการทำงาน โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดไว้ในมาตรา 96 ให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนลูกจ้างอย่างน้อยห้าคน โดยที่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให้มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดและในกรณีที่สถานประกอบกิจการใด ของนายจ้างมีคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์แล้ว คณะกรรมการลูกจ้าง ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการสวัสดิการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ให้กับลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกจ้างได้นำความรู้ที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานสวัสดิการภายในกิจการหรือสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจในในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการ
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความเป็นมา และความสำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการ

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ, ผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / workshop

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
1) การจัดรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการสวัสดิการฯ
2) สวัสดิการแรงงาน คืออะไร
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
3) หลักทั่วไปในการกำหนดสวัสดิการแรงงาน
4) องค์ประกอบสำคัญตามพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มแรงงาน พ.ศ.2541
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ภาคทฤษฎี
5) บทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
6) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
ภาคทฤษฎี
7) หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
8) การประชุมและการนำเสนอผู้บริหารสำหรับพิจารณา

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3