Engineering

มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล ISO

ได้รับการรับรองมาตรฐานการทำงาน ISO 9001:2015 ด้านคุณภาพ

นิติบุคคลสภาวิศวกร

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เลือกบริการด้านวิศวกรรรม

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน บำรุงรักษาตู้ MDB ตู้ DB ตรวจสอบสายดิน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าตึก บ้านเรือนทั่วไป โดยวิศวกรมืออาชีพ มาตรฐานสากล

ตรวจเครน ปั้นจั่น ปจ.1 , ปจ.2

บริการตรวจเครน หรือปั้นจั่น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตรวจปั้นจั่น ตามกฎหมายกำหนดพร้อมทำการทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกชนิด ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA โดยวิศวกรผู้ชำนาญ พร้อมออกรายงานรับรองข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system) โดยทีมวิศวกรมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมออกรายงานการตรวจรับรองและข้อเสนอแนะปรับปรุงให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการพร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคารข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)