อบรม จป เทคนิค หลักสูตรตามกฎหมายใหม่ ลดราคา 40%

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

เรียนรู้บทบาทและหน้าที่การทำงานของ จป เทคนิค อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ อบรมหลักสูตร จป เทคนิค ที่เน้นใช้งานได้จริง พร้อมมอบรับวุฒิบัตรหลังจากจบการอบรม สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานและเพิ่มโอกาสในสายอาชีพความปลอดภัย

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

เลขที่อนุญาตหน่วยฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

จป เทคนิค คือใคร

จป.เทคนิค หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค คือ บุคคลที่นายจ้างแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ หน้าที่หลักของ จป.เทคนิค คือ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน รวมถึงการเสนอแนะวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จป.เทคนิคต้องปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง และต้องผ่านการ ฝึกอบรม จป เทคนิคตามหลักสูตรที่กำหนด ปัจจุบันอัพเดทหลักสูตรใหม่เมื่อปี 2565

อบรม จป เทคนิค บุคคลทั่วไป ลด40%

อบรมจป เทคนิค เน้นการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงานจริงของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) มีรายละเอียดดังนี้

เปิดสอนแบบบุคคลทั่วไปที่ : ปทุม (รังสิต), ชลบุรี (บางแสน)

จำนวนผู้อบรม

1 รุ่นไม่เกิน 40 ท่าน

ได้วุฒิบัตร

มอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

จัดอบรมครบ 6 หมวดวิชา

ระยะเวลาอบรม

5 วัน เป็นเวลา 30 ชั่วโมง

ลงทะเบียน อบรม จป คปอ (บุคคลทั่วไป)

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

อบรม จป (รังสิต) ทียูโดม ม.ธรรมศาสตร์

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
15-19 ก.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
19-23 ส.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
16-20 ก.ย
จป ชลบุรี

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
24-28 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
23-27 ก.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
26-30 ส.ค

* อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค

1. เป็นลูกจ้างที่นายจ้างแต่งตั้งเป็น จป.ระดับเทคนิค

2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม จป เทคนิค

  1. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

เรียนรู้ทักษะการทำงาน จป. เทคนิค อย่างมืออาชีพ

บรรยายความรู้พื้นฐาน การทำงาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่การทำงานของ จป เทคนิค กฎหมายความปลอดภัยที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ทักษะการจัดการความปลอดภัย

เรียนรู้หลักการประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่ถูกต้อง การตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การจัดทำคู่มือความปลอดภัย

ฝึกนำทักษะมาใช้จริง

ร่วมจับกลุ่มทำกิจกรรม นำความรู้ที่เรียนทดลองใช้ตามสถานการณ์ตัวอย่าง พร้อมวิธีการเตรียมรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ตารางการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

สัดส่วนการแต่งตั้ง จป. แต่ละระดับ

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 เซฟสิริ Update
คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

โดยสถานประกอบกิจการตามบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจำนวน 20 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 คน ต้องให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อย 1 คน เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ภายใน 180 วันนับจากวันที่มีลูกจ้างครบ 20 คน (บัญชี 2 ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565)

จป เทคนิคต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
  • มีคุณสมบัติตามข้อ 18 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี (ซึ่งข้อ 18 จะพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง และข้อ 21 จะพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นั่นหมายความว่าหากมีคุณสมบัติที่สามารถเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงหรือ จป.วิชาชีพได้ ก็มีคุณสมบัติเป็น จป.เทคนิคได้เช่นกัน)

ทีมวิทยากร SAFESIRI ดียังไง

ทีมวิทยากรอบรม จป เทคนิค ของเรา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนด้านความปลอดภัยในการทำงานมาอย่างยาวนาน ทุกท่านมีความรู้และทักษะที่ได้รับการยอมรับในวงการ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

วิธีขึ้นทะเบียน จป เทคนิค

เมื่อแจ้งขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับเลขทะเบียนซึ่งจป.เทคนิค 1 คนสามารถขึ้นทะเบียนประจำสถานประกอบกิจการได้ 1 ที่เท่านั้นและหากต่อไปลาออกจากสถานประกอบกิจการเดิมต้องแจ้งลาออกจากการเป็นจป.เทคนิคในสถานประกอบกิจการนั้นด้วยหากไม่แจ้งลาออกจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นจป.เทคนิคของสถานประกอบกิจการอื่นได้

และในระหว่างที่จป.เทคนิคขึ้นทะเบียนประจำสถานประกอบกิจการอยู่นั้นต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 2 ครั้งต่อปีโดยครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 30 มิถุนายนและครั้งที่ 2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

จป เทคนิค มีหน้าที่อะไรบ้าง

จป.เทคนิค เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยตรง

ซึ่งตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดหน้าที่ของ จป.เทคนิคไว้ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม >>

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136

เพิ่มเพื่อน