หลักสูตร การทำงานกับสารเคมีการเก็บกู้สารเคมีอันตรายตามมาตรฐานสากล

การอบรมสารเคมีคืออะไร

การทำงานกับสารเคมีอันตรายถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงหากพนักงานในองค์กรไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในองค์กรตนเองอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้ บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุจากสารเคมีเหตุเกิดขึ้นเพราะหน่วยงานหรือองค์กรยังขาดการบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างพูดวิธีจึงส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่างๆตามมาเช่น เกิดการระเบิดในบริเวณพื้นที่เก็บสารเคมีไวไฟ เกิดการบาดเจ็บจากการที่พนักงานสัมผัสสารเคมีที่มีความกัดกร่อนเป็นต้น ดังนั้นสถานประกอบกิจการที่มีการทำงานกับสารเคมีอันตรายหรือมีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายต่างๆเหล่านี้ให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและข้อกฎหมาย

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ใครบ้างที่ต้องอบรมสารเคมี

ตามกฎหมายพรบ.ความปลอดภัยฯได้ระบุให้นายจ้างต้องทำการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานใหักับลูกจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานก่อนเริ่มทำงาน การทำงานกับสารเคมีถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงอันตรายลูกจ้างจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและเรียนรู้วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตราย การตอบโต้เหตุสารเคมีหกรั่วไหลได้อย่างถูกต้องด้วยอุปกรณ์ PPE ที่ได้มาตรฐานสากล

ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosives)
ประเภทที่ 2 ก๊าซไวไฟ (Flammable Gases)
ประเภทที่ 3 ก๊าซออกซิไดซ์ (Oxidizing Gases)
ประเภทที่ 4 ก๊าซภายใต้ความดัน (Gas Under Pressure)
ประเภทที่ 5 ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)
ประเภทที่ 6 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances)
ประเภทที่ 7 สารที่ให้เกิดอันตรายกับทางเดินหายใจหรือผิวหนัง (Respiratory or skin sensitization)
ประเภทที่ 8 ความเป็นพิษเฉียบพลัน-เป็นอันตราย (Acute Toxicity-harmful)
ประเภทที่ 9 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ (Hazard the Aquatic Environment)

สอนโดย จป. วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

ทีมวิทยากรประสบการณ์ตรงจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Oil and gas

เทคนิคการเก็บกู้สารเคมีตามมาตรฐานสากล

Chemical training

เรียนกฎหมาย และ มาตรฐาน

เรียนกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีในประเทศไทย และ มาตรฐานสากลการจัดการสารเคมี 

Wearing a chemical-resistant suit

ฝึกสวมใส่ชุดกันสารเคมี

เรียนการสวมใส่ชุดที่ใช้ปฏิบัติงานกับสารเคมี ชุดที่ใช้เคลื่อนย้ายสารเคมีชนิดต่างๆ

The use of chemical resistant PPE

เรียนรู้อุปกรณ์กู้ภัยสารเคมี

สัมผัสอุปกรณ์จริงที่ใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล

Hazardous chemicals courses

อุปกรณ์การสอนมาตรฐานสากล

นักเรียนได้ใช้ฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE มาตรฐานสากลตลอดการเรียนรู้

Simulate chemical spills

จำลองเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล

ฝึกเก็บกู้สารเคมีอันตรายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย

Hazardous Chemical Rescue

ฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสารเคมีได้อย่างมืออาชีพ

พิเศษลด 30%

หลักสูตรอินเฮ้าส์ (In House)

77 จังหวัดทั่วไทย

- หลักสูตร ภาษาไทย (Thai Course)
- ภาษาอังกฤษ (English Course)

  • 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน
  • เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)
  • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ฝึก และ ฝึกอย่างเข้มข้น

0% ปฏิบัติจริง
มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง
ถึง 70%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 083 - 939 - 9514

เพิ่มเพื่อน
support 3