• อบรม การทำงานกับสารเคมี อบรมสารเคมี

    หลักสูตร การทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมี

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงชนิดและอันตรายจากสารเคมีอันตรายในที่ทํางานที่มีผลต่อสุขภาพและการควบคุมหรือบริหารจัดการ สารเคมีอันตราย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี
  • สามารถดําเนินการในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • อบรมสารเคมีอันตราย

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับระเทศ

หลักสูตรมาตรฐานสากล โดยทีมงานมืออาชีพ

อบรม การทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมี

หลักสูตรการสอนมาตรฐาน

1.กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

2.การจัดเก็บสารเคมีอันตราย

3.อันตรายในการทำงานกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ

4.การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

5.อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลในการทำงานและการเก็บกู้สารเคมี

6.ฝึกซ้อมจำลองเหตุการณ์เก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล (แบบกลุ่ม)

ทีมผู้สอนมืออาชีพ

อบรมสารเคมี

ปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์สากล

อบรมสารเคมี

นักเรียนปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงระดับสากล

มากกว่าการสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

กิจกรรมล่าสุดจากเรา 2019

Maintenance and Engineering Company Limited

อบรม การทำงานกับสารเคมี

Activity Update 2019

นี่คือกิจกรรมสุดมันส์ล่าสุดจากเรา
อบรม การทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมีอันตราย
ให้องค์กรของคุณได้เรียนรู้
กับทีมงานชั้นนำมืออาชีพ

อบรม การทำงานกับสารเคมี

บริการ 77 ทั่วประเทศไทย

สอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพประสบการณ์ตรง
ในด้านการกู้ชีพตามมาตรฐานสากล เรียนสนุก
ผู้เข้าเรียนได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง

อบรม การทำงานกับสารเคมี

อบรม การทำงานกับสารเคมี

การนําสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ในโรงงานนั้น เป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ จะต้องปฏิบัติตาม เช่น ข้อกําหนดกฎหมายและมาตรฐาน รวมไปถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องทําเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน และจะต้องทําการป้องกันเพื่อไม่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการทํางาน จนก่อให้เกิดโรคจากการทํางาน

ดังนั้นการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและต้องจัดให้มีการทบทวนเพื่อให้ดําเนินการสอดคล้องกับกฎ กระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

สอนโดยวิทยากรมืออาชีพ

อบรมสารเคมี

การเก็บกู้สารเคมีตามมาตรฐานสากล

อบรมความปลอดภัย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ
Line. เพิ่มเพื่อนคลิก

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ -