• อบรม การทำงานกับสารเคมี อบรมสารเคมี

    หลักสูตร การทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมี

    อบรม การทำงานกับสารเคมี

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงชนิดและอันตรายจากสารเคมีอันตรายในที่ทํางานที่มีผลต่อสุขภาพและการควบคุมหรือบริหารจัดการ สารเคมีอันตราย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี
  • สามารถดําเนินการในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • อบรมสารเคมีอันตราย

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับระเทศ

การทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมี

** 14,500 หมดเขต 28 มีนาคม 2562 

อบรม การทำงานกับสารเคมี

การนําสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ในโรงงานนั้น เป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ จะต้องปฏิบัติตาม เช่น ข้อกําหนดกฎหมายและมาตรฐาน รวมไปถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องทําเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน และจะต้องทําการป้องกันเพื่อไม่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการทํางาน จนก่อให้เกิดโรคจากการทํางาน

ดังนั้นการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและต้องจัดให้มีการทบทวนเพื่อให้ดําเนินการสอดคล้องกับกฎ กระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

สอนโดยวิทยากรมืออาชีพ

อบรม การทำงานกับสารเคมี

การเก็บกู้สารเคมีตามมาตรฐานสากล

อบรมความปลอดภัย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ
Line. เพิ่มเพื่อนคลิก

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ -