• อบรม การทำงานกับสารเคมี อบรมสารเคมี

    หลักสูตร การทำงานกับสารเคมีอันตราย และ การเก็บกู้สารเคมี

  • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงคุณสมบัติของสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด
  • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถอ่านเอกสารสำคัญ SDS ได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมีได้
  • เพื่อให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ นุ่น

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

ฟรี !! รายงานสรุปหลังจบการฝึกอบรม 1 ฉบับ

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2019

การเก็บกู้สารเคมี การตอบโต้สารเคมีหกรั่วไหลตามมาตรฐานสากล

เทคนิคที่สำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมความเสี่ยงจากสารเคมีไวไฟได้อย่างปลอดภัย การตรวจสอบสารเคมีไวไฟด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ และการเก็บกู้สารเคมี

Lower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิด
LEL and UEL Explained

อบรม การทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมีอันตราย

เทคนิคล้วน ๆ


ที่เราถ่ายทอดสู่นักเรียนตลอดการเรียนรู้

เรียนรู้กับมืออาชีพเพื่อทำอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้กับมืออาชีพ

หลักสูตรการทำงานกับสารเคมี

เทคนิคการตอบโต้สารเคมีรั่วไหล

เรียนวิธีการใส่ SCBA

ทีมอาจารย์ จากอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอันตราย

ป้ายเตือนและฉลากที่ใช้ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย

ข้อมูลความปลอดภัยทางสารเคมี  (MSDS)

วิธีการขนย้ายและวิธีจัดเก็บสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานสากล

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

ฝึกปฎิบัติ และ ซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

มอบวุฒิบัติรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

หลักสูตรอินเฮ้าส์ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

มากกว่าการสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

การวางแผนทำงานเป็นทีม และ ปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

อบรม การทำงานกับสารเคมี

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย