• อบรม การทำงานกับสารเคมี อบรมสารเคมี

    หลักสูตร การทำงานกับสารเคมีอันตราย และ การเก็บกู้สารเคมี

    อบรม การทำงานกับสารเคมี

อบรม การทำงานกับสารเคมี

  • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงคุณสมบัติของสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด
  • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถอ่านเอกสารสำคัญ SDS ได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมีได้
  • เพื่อให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตรายตามกฎหมายใหม่

ฟรี !! รายงานสรุปหลังจบการฝึกอบรม 1 ฉบับ

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2019

การเก็บกู้สารเคมี การตอบโต้สารเคมีหกรั่วไหลตามมาตรฐานสากล

Response to spilled chemicals

สารเคมีอันตราย สารไวไฟ

เทคนิคที่สำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมความเสี่ยงจากสารเคมีไวไฟได้อย่างปลอดภัย การตรวจสอบสารเคมีไวไฟด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 

Lower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิด
LEL and UEL Explained

อบรม การทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมีอันตราย

เทคนิคล้วน ๆ


ที่เราถ่ายทอดสู่นักเรียนตลอดการเรียนรู้

เรียนรู้กับมืออาชีพเพื่อทำอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้กับมืออาชีพ

อบรม การทำงานกับสารเคมี

เทคนิคการตอบโต้สารเคมีรั่วไหล

อบรม การทำงานกับสารเคมี

มากกว่าการสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

การวางแผนทำงานเป็นทีม และ ปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

อบรม การทำงานกับสารเคมี

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย