หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร อบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic Growth & Technological Progress) การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้มาตรฐานในการดํารงชีวิตสูงตามไปด้วย มี การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเกินความจําเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต จึงจําเป็นต้องใช้พลังงานมาก ขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก็ช่วยเสริมให้การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ทําได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว มีผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย การสาธารณสุข การศึกษา การว่างงาน ฯลฯ ส่งผลให้ต้องเร่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกรรมและการ อุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงถูกนํามาใช้ในการเกษตรรวมทั้งปุ๋ยเคมี ยา ปราบศัตรูพืช ฯลฯ สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมถูกปล่อยออกมาในรูปควันเสีย ฝุ่นละออง ทําให้ เกิดภาวะอากาศเป็นพิษ เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางเสียง ของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมและจากเกษตรกรรมถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทําให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษ นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติยังถูกนํามาใช้อย่างรวดเร็วและมากมาย เป็นผลให้ สภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป เช่น การทําลายป่า ทําให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล การทําลายหน้าดินทําให้เกิดปัญหาน้ำท่วม จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทําให้เกิดผลกระทบต่อเนื่อง อันเกิดจากปัญหา สิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่ประหยัด อาทิ ป่า ไม่ถูกทําลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การขาดแคลนน้ำ ฯลฯ 2) ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษทางน้ำ อากาศ ดิน เสียง และความร้อน ฯลฯ อันเป็นผลมาจากการเร่งรัดการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเอง 

จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานต่างๆจึงให้ความสำคัญ ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกันโดยได้มีการออกฎหมายกฎระเบียบและมาตรฐานเพื่อบังคับใช้ในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว อาทิเช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535, ISO 14000 คือ มาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects), มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้กับลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจโครงสร้างและลำดับของกฎหมาย

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

4) เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติได้สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อม

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(1) Waste Water การจัดการน้ำทิ้ง

(2) Waste การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
(3) Air Emission การจัดการมลพิษทางอากาศ
(4) Chemical การจัดการสารเคมี
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
(5) Work Environment ภาวะแวดล้อมในการทำงาน
(6) Energy Conservation การอนุรักษ์พลังงาน
(7) Radiation การจัดการรังสี
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
(8) Gas การจัดการก๊าซ
(9) การป้องกันและระงับอัคคีภัย / เหตุฉุกเฉิน

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3