หลักสูตร การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษา

Forklift training course

หลักการและเหตุผล

ใน ปี 2559 มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน จำนวน 90,990 ราย ซึ่งการประสบอันตรายนั้นมีสาเหตุจากยานพาหนะเป็นจำนวน 3,173 ครั้ง ถือเป็น 1 ใน 10 ของสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกจ้างประสบอันตราย (สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานม, 2559) และจากสถิติการประสบอันตรายข้างต้นพบว่าปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานรถยกนั้น ได้แก่

1. การปรับงานที่สูงเกินมาตรฐาน และวางชิ้นงานไม่สมดุล

2. พื้นทางเดินรถขรุขระ มีสิ่งของวางกีดขวาง 

3. หมุนและขับรถด้วยความเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่คับแคบ

4. ขับรถโดยชิ้นงานบดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ เช่น ชิ้นงานสูง หรือการขับขี่ในทางลาดชัน

5. การฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยใช้รถยกเป็นรถโดยสาร

6. การใช้งานรถยกผิดประเภท เช่น ใช้แทนนั่งร้านหรือบันไดในการขึ้นที่สูง

7. ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ฯ

เพื่อเป็นการป้องกันและลดการประสบอันตรายที่จะเกิดกับลูกจ้างและผู้ที่ปฏิบัติงาน ภาครัฐจึงได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับให้ผู้ที่ใช้งานรถยก ได้ปฏิบัติตาม กฎหมายการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด ทําหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และลดการประสบอันตรายภายในองค์กร การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างทักษะการปฏิบัติงาน การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษา ให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานที่มีการนำรถยกเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยกมากขึ้น
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยกได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดปลอดภัยอยู่เสมอ 

3) เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก

4) เพื่อให้องค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลกำหนด

5) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการใช้รถยก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยก

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-20 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง
- มีแบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
- ทดสอบภาคปฏิบัติหลังฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษา

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนิยามศัพท์
– ลักษณะและองค์ประกอบของรถยก
– ป้ายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
– อันตรายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับรถยก
– การตรวจสอบและการบํารุงรักษารถยก
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรม

ภาคปฏิบัติ

- การฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยก พร้อมทดสอบภาคปฏิบัติ
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
ภาคปฏิบัติ
– การฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยก พร้อมทดสอบภาคปฏิบัติ

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3