หลักสูตร ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554

หลักการและเหตุผล

ใน ปี 2559 มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน จำนวน 90,990 ราย ซึ่งการประสบอันตรายนั้นมีสาเหตุจากยานพาหนะเป็นจำนวน 3,173 ครั้ง ถือเป็น 1 ใน 10 ของสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกจ้างประสบอันตราย (สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานม, 2559) และจากสถิติการประสบอันตรายข้างต้นพบว่าปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานรถยกนั้น ได้แก่

1. การปรับงานที่สูงเกินมาตรฐาน และวางชิ้นงานไม่สมดุล

2. พื้นทางเดินรถขรุขระ มีสิ่งของวางกีดขวาง 

3. หมุนและขับรถด้วยความเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่คับแคบ

4. ขับรถโดยชิ้นงานบดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ เช่น ชิ้นงานสูง หรือการขับขี่ในทางลาดชัน

5. การฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยใช้รถยกเป็นรถโดยสาร

6. การใช้งานรถยกผิดประเภท เช่น ใช้แทนนั่งร้านหรือบันไดในการขึ้นที่สูง

7. ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ฯ

เพื่อเป็นการป้องกันและลดการประสบอันตรายที่จะเกิดกับลูกจ้างและผู้ที่ปฏิบัติงาน ภาครัฐจึงได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับให้ผู้ที่ใช้งานรถยก ได้ปฏิบัติตาม ดังนี้ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒  มีสาระสำคัญคือ “รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้ง อุปกรณ์ใช้สําหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ และส่วนท่ี ๔  ข้อ ๓๖ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ทําหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และลดการประสบอันตรายภายในองค์กร การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างทักษะการปฏิบัติงาน การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษา ให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานที่มีการนำรถยกเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการสอนงานด้านความปลอดภัย
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

3) เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรม

4) เพื่อให้องค์กร

5) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการใช้รถยก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-10 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
- มีแบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
- ทดสอบภาคปฏิบัติหลังฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554

เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี

1) การนำเสนอหัวข้อหลัก ด้าน “ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้เข้าใจง่าย
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
2) การนำเสนอหัวข้อหลัก ด้าน “ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้เข้าใจง่าย (ต่อ)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
3) เทคนิคการสอนและนำเสนอให้เนื้อหาเกิดความต่อเนื่อง
4) เทคนิคการนำสื่อประกอบการบรรยายให้เกิดความน่าสนใจ
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
5) การวางแผนการสอนอย่างมืออาชีพ / จับกลุ่ม Work Shop
วันที่ 2
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี

6) เทคนิคการสอนโดยใช้อุปกรณ์จริงประกอบการบรรยาย
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
7) ฝึกบรรยายจริงตามหัวข้อของแต่ละบุคคล (สอบ)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.
7) ฝึกบรรยายจริงตามหัวข้อของแต่ละบุคคล (สอบ) -ต่อ-

ตอบข้อซักถาม

บทความและหลักสูตรที่น่าสนใจ

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3