หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

ในโลกของธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์  ความปลอดภัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการบริหารงานยุคใหม่ที่มีความสำคัญยิ่งหากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีความตระหนักถึงอันตรายและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแล้วก็ย่อมส่งผลถึงการป้องกันอุบัติเหตุโดยตรง ความสำเร็จของการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อควบคุมอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกสถานประกอบการกำหนดไว้เป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน   

องค์ประกอบ 3 ประการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จดังกล่าวประกอบด้วย  1) ภาวะผู้นำของฝ่ายบริหาร  2) ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม และ3) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  บทบาทของผู้บริหาร จะเป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบ โดยมีการ  ตอกย้ำอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง  อันจะนำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นนิสัย และปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้บริหารได้ มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่สัมพันธ์กับ  การพัฒนาคุณภาพชีวิติ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

2) เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

3) เพื่อให้ผู้บริหาร ได้สามารถมองเห็นอันตรายที่แฝ้งเร้นในการทำงาน เพื่อกำหนดการป้องกันให้สอดคล้องกับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, พนักงานระดับปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัย

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
(1) พื้นฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ
(2) โครงสร้างสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
(3) เทคนิคการทำอุบัติเหตุ เป็น ศูนย์ Safety Patrol, Safety Talk, Safety week
(4) กรณีศึกษา เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางป้องกันแก้ไขเชิงรุก
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
(5) บทบาทของผู้บริหาร และพนักงานในระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีว อนามัย
(6) การสร้างจิตสำนึก การสร้างทัศนคติ
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
(7) การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
(8) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3