หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น หลักสูตร 3 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล

นับจากปี พ.ศ. 2559 – 2562 เกิดอุบัติเหตุเครนถล่ม จำนวน 11 ครั้ง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การประกอบติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน 2) การยกของน้ำหนักเกินพิกัดกำหนด 3) ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน 4) อุปกรณ์วัสดุเสื่อมสภาพ และ 5) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และประสบการณ์ (ศ.ดร.อมร พิมานมาศ, 2562) จากอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เวลาและทรัพยากรต่างๆ ฯ เป็นอย่างมาก

และเพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานเมื่อต้องปฏิบัติงานกับปั้นจั่น กิจการหรือสถานประกอบการ จำเป็นต้องพิจารณาให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถพิจารณาแนวทางดำเนินการได้จาก กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ ปั้นจั่น ข้อ ๖๖ นายจ้างต้องจัดให้ ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการ ใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ หลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้

(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

(๓) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 

(๔) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

(๕) หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึง เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้กับพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 2 ปี กิจการหรือสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น ดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานกับปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน                 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นและผลกระทบที่ตามมา

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาปั้นจั่น ในเบื้องต้น

5) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานที่ ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่น

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 3 ชั่วโมง
- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
- คะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
(1) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. 2552 (1 ชม.)

(2) กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผล การสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน (30 นาที)
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.15 น.
(2) กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผล การสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน -ต่อ- (1 ชม.)
(3) ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน (30 นาที)

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3