หลักสูตร การฝึกอบรมผู้อนุญาต การทำงานในที่อับอากาศ

หลักการและเหตุผล

นับจากปี 2546 – 2557 พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจำนวน 14 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 45 ราย เกิดเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ครั้ง และนอกโรงานอุตสาหกรรม 4 ครั้ง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (คณาธิศ เกิดคล้าย, 2557)  (1) การขาดอากาศหายใจ คือ ในพื้นที่ดังกล่าวมีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 โดยปริมาตร  (2) ได้รับก๊าซพิษ คือ ในพื้นที่ปฏิบัติงานมีก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของ สารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (lower flammable limit หรือ lower explosive limit) และ (3) มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวสามารถพบได้ในพื้นที่ ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ จนทำให้ก๊าซออกซิเจนต่ำหรือสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถดำรงชิวิตอยู่ได้ หรือเกิดจากการสะสมของก๊าซพิษและสารไวไฟ  ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเรียกว่า พื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces)

จากปัญหาดังกล่าว กิจการหรือสถานประกอบการ จำเป็นต้องพิจารณาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานเมื่อต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ โดยการบริหารจัดการนั้นสามารถพิจารณาได้จาก กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอานมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ มาตรการความปลอดภัย ได้แก่ การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมพื้นที่อับอากาศ, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและระงับเหตุฉุกเฉิน และการให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน ในการให้ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมปลอดภัย ซึ่งการให้ความรู้นั้นสามารถพิจารณาได้จาก หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 2564 หมวด ๒ หลักสูตรการฝึกอบรม ข้อ ๙ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ออกหนังสืออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ, สั่งให้หยุดการทำงานชั่วคราว, ยกเลิกใบอนุญาตและเซ็นต์อนุมัติการสิ้นสุดการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นนายจ้าง, เจ้าของงาน, หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับนายจ้าง, เจ้าของงาน, หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ฯ กิจการหรือสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมผู้อนุญาต การทำงานในที่อับอากาศ  ดังกล่าวนี้ เมื่อพนักงานต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ จัดเตรียมสถานที่อับอากาศให้มีความปลอดภัย ทั้งการระบายอากาศ การตัดแยกระบบ

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับ การทำงานในที่อับอากาศ

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะอนุญาตให้ทำงานในที่อับอากาศ

4)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจระบบขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการ อนุญาตทํางานในที่อับอากาศ

4)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการเรื่องเอกสารขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– พนักงานระดับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือปฏิบัติการ ของหน่วยงาน ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ หรือบุคคลที่สนใจ โดยได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้เป็นผู้มีอำนาจในการออกหนังสือขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง
- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมผู้อนุญาต การทำงานในที่อับอากาศ ๖ ชม. (ภาคทฤษฎี ๖ ชม.)

เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
ระยะเวลาระหว่าง ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-11.00 น.
๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
๒) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
11.00-11.15 น.
พักเบรค
11.15-12.15 น.
๓) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทํางานในที่ อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
12.15-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-15.00 น.
๔) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย(๑ ชั่วโมง)
๕) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ ในที่อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
15.00-15.15 น.
พักเบรค
15.15-16.15 น.
๖) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทํางานในที่อับอากาศ (๓๐ นาที)
๗) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ ปฏิบัติงานอับอากาศ (๓๐ นาที)
16.15-16.30 น.
ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3