จป หัวหน้างาน จป บริหาร คือใคร

Safety supervisor - safety management Training

บทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน จป บริหาร

จป.หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน

หมายถึง ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายโดยนายจ้างจะต้องส่งหัวหน้างานในองค์กรได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯระดับหัวหน้างาน

จป. หัวหน้างานจะต้องผ่านการ อบรม จป หัวหน้างาน ตามที่กฎหมายกำหนด 2 วัน และ เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะต้องทำการขึ้นทะเบียนในระบบราชการกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

หลักเกณฑ์วิธีการขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน

  1. กำกับดูแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
  2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับ จป.ระดับเทคนิค/เทคนิคขั้นสูง/ระดับวิชาชีพ
  3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
  4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
  5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้าง

  6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง

  7.  ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง

  8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

  9. ปฏิบัติงานตามที่ จป.บริหาร มอบหมาย

แผนการทำงานของ จป.หัวหน้างาน ประจำวัน

โดยส่วนใหญ่ จป.หัวหน้างานจะถูกมอบหมายให้ดูแลลูกน้องใต้บังคับบัญชากำกับการทำงานของลูกน้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จป.หัวหน้างานจะต้องคอยตรวจสอบและค้นหาอันตรายต่างๆในหน่วยงานของตนเองอยู่เสมอรวมไปถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายประเมินความเสี่ยงในการทำงานทุกกิจกรรมที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองเครื่องใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงเช่น JSA Job Safety Analysis เพื่อหามาตรการป้องกันอันตรายและความเสี่ยงดังกล่าว

กิจการประเภทใดที่ต้องมี จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร ?

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ประเภทกิจการหรือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แก่ กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

๑. การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

๒. การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่งดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

๓. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เ รือ สะพานเทียบเรือทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

๔. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

๕. สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

๖. โรงแรม

๗. ห้างสรรพสินค้า

๘. สถานพยาบาล

๙. สถาบันทางการเงิน

๑๐. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

๑๑. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

๑๒. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

๑๓. สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๑๒

๑๔. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด

บทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร มีอะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร

(๒) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทํางานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

(๔) กํากับ  ดูแล  และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการ  หรือ หน่วยงานความปลอดภัย

สรุป:
จป บริหาร นั้นมีหน้าที่ที่จะคอยช่วยผลักดันให้การทำงานด้านความปลอดภัยในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคอยให้การสนับสนุนลูกน้องในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่นกิจกรรมความปลอดภัย หรือการปรับปรุงแก้ไขต่างๆที่เป็นอันตราย การอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ทีมงานได้แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงด้านวิศวกรรมหรือการฝึกอบรมความปลอดภัยต่างๆเป็นต้น

"ตารางนี้ใช้ตลอดชีวิต เซฟลิ้งค์เว็ปหน้านี้เก็บไว้ได้เลย"

ตารางการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

สัดส่วนลูกจ้างและการแต่งตั้ง จป. แต่ละระดับ

ประเภทกิจการ
จำนวนลูกจ้าง
จป.
หัวหน้างาน
จป.
เทคนิค
จป.
เทคนิคขั้นสูง
จป.
วิชาชีพ
จป.
บริหาร
หน่วยงาน
ความปลอดภัย
1
2 คนขึ้นไป
2-5
2-19
2-5
20-49
1 ชม./วัน
2-5
50-99
2-5
100-199
2-5
200 คน ขึ้นไป
6-14
20 คน ขึ้นไป

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)

เพิ่มเพื่อน
support 3