หลักสูตร ระบบการขออนุญาตทำงาน Work permit

หลักสูตรอบรม ระบบขออนุญาตทำงาน work permit

ขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน ระบบ Work permit

หลักการและเหตุผล

การขออนุญาตทำงานนั้นในสายงานความปลอดภัยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทซึ่งหลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับระบบการขออนุญาตว่าแท้จริงแล้วมีขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างไรหลายครั้งการเกิดอุบัติเหตุมักพบว่างานดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนเริ่มทำงานทำให้ขาดการตรวจสอบพื้นที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบ work permit ปัจจุบันเป็นที่นิยมนำมาใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในหลายๆด้านโดยมุ่งเน้นไปที่งานเสี่ยงอันตรายก่อนเสมอเช่น

1.การทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
2.การทำงานในสถานที่อับอากาศ
3.การทำงานบนที่สูง
4.การทำงานกับระบบไฟฟ้า
5.การทำงานขุดเจาะ
6.งานเสี่ยงลักษณะอื่นที่ทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นรุนแรง เป็นต้น 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดการประสบอันตรายที่จะเกิดกับลูกจ้างและผู้ที่ปฏิบัติงานตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554 บังคับให้สถานประกอบการทุกแห่งจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายเพื่อไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุในงานเสี่ยงอันตรายต่างๆ

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และลดการประสบอันตรายภายในองค์กร การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างทักษะการปฏิบัติงานใน หลักสูตร ระบบการขออนุญาตทำงาน Work permit ให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานที่มีการทำงานเสี่ยงอันตรายในพื้นที่องค์กร

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้พนักงานทราบขั้นตอนการขออนุญาตก่อนเริ่มงานเสี่ยงอันตราย
2) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนเริ่มงานเสี่ยงอันตราย
3) เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ Work permit

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– พนักงานทั่วไป

– หัวหน้างาน, เจ้าของพื้นที่

- ช่างซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่าย

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบการขออนุญาตทำงาน Work permit

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
1) ระบบ Work permit คืออะไร

2) มาตรฐาน และ กฎหมายการทำระบบ Work permit
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
3) ตัวอย่างอุบัติเหตุและอันตรายเกี่ยวกับงานเสี่ยงอันตราย

4) บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Work permit
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
5) การตรวจสอบหน้างานระบบทำงานเสี่ยงตาม Work permit
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
6) Work shop แบ่งกลุ่มทำ Work permit

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3