การเข้าบริการตรวจสอบปั้นจั่น (เครน) ของเราจะดำเนินการหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างเป็นทางการจากใบสั่งซื้อในระบบของเซฟสิริ

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการสั่งซื้อได้ตามความสะดวกของลูกค้า 2 วิธีดังนี้
 
  • เซ็นต์ยืนยันใบเสนอราคาหรือเปิด PO กลับมาหาเราโดยผู้มีอำนาจ
  • ยืนยันแจ้งผ่านอีเมล sale@safesiri.com
  • แสดงหลักฐานการจ่ายเงินและทำการนัดหมายการเข้าบริการกับเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าเรา เซฟสิริจึงออกกำหนดขั้นตอนการเข้าบริการที่เป็นมาตรฐานการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้ทุกกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เตรียมปั้นจั่นให้พร้อมตรวจ

ลูกค้าเตรียมปั้นจั่นให้พร้อมตรวจตามวันและเวลาที่กําหนดโดยปั้นจั่นจะต้องหยุดใช้งานเพื่อทำการตรวจสอบ

2. ลูกค้าเตรียมน้ำหนักโหลดเทส

ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมน้ําหนัก (Load) และ อุปกรณ์คล้องเกี่ยวสําหรับทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นไว้หน้างานให้เรียบร้อย

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบคืออะไร เตรียมอย่างไร >

3. รถยกสำหรับคลื่อนย้ายตุ้มน้ำหนัก

ลูกค้าต้องจัดเตรียมพาหนะสําหรับขนย้ายตุ้มน้ําหนักให้พร้อมต่อการตรวจสอบ เช่นโฟลคลิฟท์, แฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น

4. ผู้ประสานงานระหว่างทําการตรวจสอบ

ลูกค้าจัดให้มีผู้ประสานงานระหว่างทําการตรวจสอบและเข้าพื้นที่ตลอดระยะเวลาการตรวจสอบจนเสร็จสิ้น

5. จัดเตรียมอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

กรณีปั้นจั่นไม่มีบันไดทางขึ้น – ลง ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ขึ้นที่สูง เช่น บันได, รถกระเช้า เป็นต้น

6. เตรียม Single line diagram

ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม Single line diagram ระบบไฟฟ้าของปั้นจั่น (หากมี)

7. การตรวจสอบ และ เวลาที่ใช้

ปั้นจั่นพิกัดไม่เกิน 5 ตัน ใช้เวลาในการตรวจสอบ 1 ชั่วโมงต่อตัวโดยประมาณ กรณีลูกค้าเตรียมครบตามข้อที่ 1 ถึง 6

8. เซ็นรับรองการทำงาน Work Order

ทุกครั้งที่มีการเข้าบริการลูกค้าจะต้องทำการเซ็นยืนยันในแบบฟอร์ม Work Order โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนเซ็นต์ยืนยัน

เกี่ยวกับทีมงานที่เข้าบริการ

  • ทีมงานระดับหัวหน้าหรือผู้ควบคุมผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หลักสูตร จป.หัวหน้างาน, ผู้บังคับปั้นจั่น 4 ผู้, การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, ความปลอดภัยพนักงานใหม่ 6 ชม. เป็นต้น
  • ทีมงานระดับปฏิบัติการ ผ่านการฝึกอบรมปลอดภัยอาชีวอนามัยฯตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความปลอดภัยพนักงานใหม่ 6 ชม., ผู้บังคับปั้นจั่น 4 ผู้, การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19 บริการนอกสถานที่ (Onsite Service)

  • เรากำหนดให้พนังงานทุกคนทำการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าให้บริการโดนจะต้องไม่เกิน 37.5 องศา
  • ทีมงานจะต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูกตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
  • จะต้องไม่มีอาการ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
  • ไม่มีประวัติเสี่ยง หรือ ประวัติเดินทางออกนอกประเทศ
  • พนักงานของเซฟสิริทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตการของลูกค้าอย่างเคร่งครัด