หลักสูตรการเตรียมพร้อมทีมดับเพลิงในสถานประกอบกิจการ

เปลี่ยนทีมดับเพลิงของคุณให้เป็นทีมมืออาชีพ

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมทีมดับเพลิงในสถานประกอบการ

หลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ โรงงาน ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทีมกับเพลิงของตนเองให้มีความรู้และฝึกทักษะในการดับเพลิงประจำโรงงาน ทีมกับเพลิงประจำบริษัท 

เตรียมทีมดับเพลิง สร้างทีมดับเพลิงในสถานประกอบการตนเองให้เข้มแข็งพร้อมต่อการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

  • ปูพื้นฐานใหม่หมดตั้งแต่ต้นจนสามารถทำทีมกับเพลิงได้
  • เรียนมาตรฐาน และ ข้อกฎหมายสากลที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง
  • เรียนการประเมินความเสี่ยงอันตรายในการดับเพลิงขั้นสูง
  • เรียนรู้การจัดตั้งระบบสื่อสาร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นสูง
  • เรียนรู้เทคนิคการตอบโต้เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง
  • เรียนการเลือกใชอุปกรณ์ดับเพลิงในการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้แต่ละประเภท
  • ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
  • เรียนเทคนิคการวางแผน และ วางทีมดับเพลิงตามมาตรฐาน

การเข้าทีมดับเพลิง

การฝึกระเบียบแถวเบื้องต้นให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจถึงมาตรฐานการจัดทีมและการเข้าแถวที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

การเตรียมทีมเพื่อดับไฟ

ปูพื้นฐานภาคปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้น พื้นฐานของการเป็นทีมดับเพลิงของโรงงาน หรือ สถานประกอบการนั้นมีความสำคัญ เทคนิคพื้นฐานต่างๆนั้นจะนำนักเรียนไปสู่ทีมดับเพลิงขั้นสูงในสถานประกอบการให้สามารถตอบโต้เหตุไฟไหม้ขั้นรุ่นแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องปลอดภัย

เรียนรู้กับอุปกรณ์จริงและไฟจริง

การเรียนการสอนที่มีการออกแบบหลักสูตรให้นักเรียนสามารถมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการดับเพลิงขั้นสูงและใช้อุปกรณ์ได้อย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศตัวอย่างบางส่วน