หลักสูตร ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Fire evacuation drills course

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยนับจากปี 2532  ถึงปี 2558 เกิดเหตุอัคคีภัยกว่า 52,000 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,532 คน, เสียชีวิต 1,740 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 31,000 บาท ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอาคารสูง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559) ทั้งนี้สามารถแบ่งสาเหตุได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 

1) เกิดจากความประมาทของตัวบุคคลคล ซึ่งไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2) เกิดจากอุบัติเหตุ แก๊สหุงตุ้มหกรั่วไหล

3) เกิดจากความตั้งใจหรือเจตนา เช่น การวางเพลิง และ

4) ไม่ทราบสาเหตุ มักสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ, 2555)

 

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวกิจการหรือสถานประกอบกิจการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพิจารณาบริหารจัดการเพื่อป้องกันอันตรายและลดความความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการบริหารจัดการนั้นสามารถพิจารณาแนวทางการดำเนินการได้จากกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 

1) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

3) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤษภาคม 2556

4) National Fire Protection Association (NFPA)  เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงความตระหนักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนพนักงานและประเภทกิจการตามขอบข่ายที่กฎหมายกำหนด จึงต้องพิจารณาให้มีการจัดอบรมหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานได้นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ในการอพยพออกมาจากอาคารได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟที่ถูกต้อง
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอพยพหนีไฟได้

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

4) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกท่านในสถานประกอบกิจการ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น พนักงานทุกท่านในสถานประกอบกิจการคิดเป็น 100%
วิธีการฝึกอบรม ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกซ้อม 100% จำนวน 3 ชั่วโมง

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม หนังสือรับรองผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟสำหรับสถานประกอบกิจการ

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-11.30 น.
ภาคการบรรยายพร้อมการปฏิบัติ : จัดให้มีการ ประชุมชี้แจง ซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ
3. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนจริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก
11.30-12.00 น.
กล่าวสรุปการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ – ตอบข้อซักถาม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3