หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน การทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร อบรมอับอากาศ ผู้ควบคุมงานในที่อับอากาศ

หลักการและเหตุผล

นับจากปี 2546 – 2557 พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจำนวน 14 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 45 ราย เกิดเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ครั้ง และนอกโรงานอุตสาหกรรม 4 ครั้ง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (คณาธิศ เกิดคล้าย, 2557) 

(1) การขาดอากาศหายใจ คือ ในพื้นที่ดังกล่าวมีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 โดยปริมาตร 

(2) ได้รับก๊าซพิษ คือ ในพื้นที่ปฏิบัติงานมีก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของ สารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (lower flammable limit หรือ lower explosive limit) และ

(3) มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวสามารถพบได้ในพื้นที่ ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ จนทำให้ก๊าซออกซิเจนต่ำหรือสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถดำรงชิวิตอยู่ได้ หรือเกิดจากการสะสมของก๊าซพิษและสารไวไฟ  ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเรียกว่า พื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces)

จากปัญหาดังกล่าว กิจการหรือสถานประกอบการ จำเป็นต้องพิจารณาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานเมื่อต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ โดยการบริหารจัดการนั้นสามารถพิจารณาได้จาก กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอานมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ มาตรการความปลอดภัย ได้แก่ การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมพื้นที่อับอากาศ, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและระงับเหตุฉุกเฉิน และการให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน ในการให้ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมปลอดภัย ซึ่งการให้ความรู้นั้นสามารถพิจารณาได้จาก หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 2564  หมวด ๒ หลักสูตรการฝึกอบรม ข้อ ๙ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน สำหรับผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกับเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ปิดประกาศหรือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร, ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องป้องกันอันตรายและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, ขอหนังสืออนุญาตทำงาน หรือ มีอำนาจในการสั่งหยุดการทำงานชั่วคราวหรือยกเลิกกับผู้อนุญาตหากมีเหตุจำเป็น ฯ ทั้งนี้อาจเป็นหัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับหัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ฯ กิจการหรือสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน การทำงานในที่อับอากาศ ดังกล่าวนี้ เมื่อพนักงานต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศได้
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับ การทำงานในที่อับอากาศ

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องป้องกันอันตรายและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการเรื่องเอกสารขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– พนักงานระดับ ผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้างาน ของหน่วยงาน ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ หรือบุคคลที่สนใจ

– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
- ทดสอบภาคปฏิบัติ

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน การทำงานในที่อับอากาศ ๑๒ ชม. (ภาคทฤษฎี ๙ ชม. + ภาคปฏิบัติ ๓ ชม.)

เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
ระยะเวลาระหว่าง ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-11.00 น.
๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
๒) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
11.00-11.15 น.
พักเบรค
11.15-12.15 น.
๓) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทํางานในที่ อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
12.15-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-15.00 น.
๔) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย(๑ ชั่วโมง)
๕) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ ในที่อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
15.00-15.15 น.
พักเบรค
15.15-16.15 น.
๖) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทํางานในที่อับอากาศ (๓๐ นาที)
๗) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ ปฏิบัติงานอับอากาศ (๓๐ นาที)
16.15-16.30 น.
ตอบข้อซักถาม
วันที่ 2
ระยะเวลาระหว่าง ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-11.00 น.
๘) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ (๑ ชั่วโมง)
๙) เทคนิคการระบายอากาศ (๑ ชั่วโมง)
11.00-11.15 น.
พักเบรค
11.15-12.15 น.
๑๐) การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว  (๓๐ นาที)
๑๑) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ  (๓๐ นาที)
12.15-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.
๑๒) การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (๓ ชั่วโมง)
16:00-16:30 น.
ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3