หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล

นับจากปี พ.ศ. 2559 – 2562 เกิดอุบัติเหตุเครนถล่ม จำนวน 11 ครั้ง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การประกอบติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน 2) การยกของน้ำหนักเกินพิกัดกำหนด 3) ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน 4) อุปกรณ์วัสดุเสื่อมสภาพ และ 5) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และประสบการณ์ (ศ.ดร.อมร พิมานมาศ, 2562) จากอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เวลาและทรัพยากรต่างๆ ฯ เป็นอย่างมาก

และเพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานเมื่อต้องปฏิบัติงานกับปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น กิจการหรือสถานประกอบการ จำเป็นต้องพิจารณาให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถพิจารณาแนวทางดำเนินการได้จาก กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ ปั้นจั่น ข้อ ๖๖ นายจ้างต้องจัดให้ ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการ ใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ หลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้

(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

(๓) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 

(๔) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

(๕) หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น กิจการหรือสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานกับปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย                2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาปั้นจั่น ในเบื้องต้นได้

5) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, พนักงาน  ที่ปฏิบติหน้าที่บังคับปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น หรือผู้ที่มีความสนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-20 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
- ทดสอบภาคปฏิบัติ
- คะแนนสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 18 ชม. (ภาคทฤษฎี 15 ชม. + ภาคปฏิบัติ 3 ชม.)

เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
ระยะเวลาระหว่าง 07.00 – 17.30 น.
06.30-07.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
07.00-10.00 น.
ภาคทฤษฎี
(1) ความรู้พื้นฐาน

- กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. 2552 (1 ชม.)

– มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (1 ชม.)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (1 ชม.)
10.00-10.15 น.
พักเบรค
10.15-12.15 น.
– ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเชือก ลวดสลิง โซ่และอุปกรณ์ยก (1 ชม.
– บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น (1 ชม.)
12.15-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-15.25 น.
– ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น (1 ชม.)
(2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น (40 นาที)
(3) ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น (45 นาที)
15.25-15.40 น.
พักเบรค
15.40-17.30 น.
(4) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (35 นาที)
(5) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch (30 นาที)
(6) การอ่านค่าตารางพิกัดยก (30 นาที)
ตอบข้อซักถาม
วันที่ 2
ระยะเวลาระหว่าง 07.00 – 17.30 น.
06.30-07.00 น.
ลงทะเบียน
07.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
(7) การให้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร (1 ชม. 15 นาที)

(8) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก (45 นาที)

(9) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย (1 ชม. 30 นาที)
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
(10) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ (1 ชม. 45 นาที)
(11) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา (15 นาที)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.00 น.
(11) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา -ต่อ- (1 ชม.)
14.00-14.15 น.
พักเบรค
14.15-17.15 น.
ภาคปฏิบัติ
(12) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งต้องมีการทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทาง (3 ชม.)
17.15-17.30 น.
ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
ตอบข้อซักถาม – เฉลยแบบทดสอบ

หลักสูตรอบรมเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า