หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ญี่ปุ่น

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลการประสบอันตรายแยกตามประเภทกิจการจากสำนักงานประกันสังคมพบว่า ประเทศไทยนับจากปี 2552 – 2556 กิจการที่ประสบอันตรายสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กิจการงานก่อสร้าง, การผลิตเครื่องดื่ม อาหาร, การค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะ, การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และการหล่อหลอมกลึงโลหะ ตามลำดับ จากสถิติดังกล่าวพบว่า กิจการงานก่อสร้างเป็นกิจการที่มีผู้ประสบอันตรายสูงเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งในการประสบอันตรายนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้หนึ่งในลักษณะของอันตรายที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากงานก่อสร้างคือ การล้มหรือการพังของนั่งร้านที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้  

1) ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะความรู้ความชํานาญในการทํางานกับนั่งร้าน

2) ขาดการตรวจสอบ กำกับดูแลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน

3) การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และอุปกรณ์ต้างๆชํารุด

4) ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน

5) สภาพแวดล้อมพื้นที่ที่บริเวณตั้งนั่งร้านมีสภาพที่เปียกชื้น พื้นดินทรุดตัว ถล่ม พังทลายง่าย เป็นต้น

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวกิจการหรือสถานประกอบกิจการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพิจารณาบริหารจัดการเพื่อลดอันตรายและความความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปกิบัติงาน ทั้งนี้ในการบริหารจัดการนั้นสามารถพิจารณาแนวทางการดำเนินการได้จากกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 

1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้าน ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2525

2) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลบังคับใช้วันที่ 21 มิถุนายน 2549 (ข้อ 3, ข้อ 5, ข้อ 6)

3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505

4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505

5) มาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน มยผ.1571-62 เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและเกิดรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับนั่งร้านได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานปฏิบัติงานกับนั่งร้าน จึงควรพิจารณาจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ให้กับพนักงานดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายจากการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้งนั่งร้านญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบอุปกรณ์นั่งร้านญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยได้
4) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ผู้ที่ปฎิบัติงานหรือทำงานกับนั่งร้านญี่ปุ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
-  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
-  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน (ญี่ปุ่น)

วัน/เวลา (วันที่1)
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
1) กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
2) กรณีศึกษาอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน
3) ประเภทของนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง
– มาตรฐานอุปกรณ์และการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์นั่งร้าน
– กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
4) การประกอบติดตั้งและการรื้อถอนนั่งร้าน
5) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (การสวมใส่และการดูแลบำรุงรักษา)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
6) ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน (กิจกรรมประเมินความเสี่ยงและจัดทำเช็คลิสการตรวจสอบนั่งร้าน)
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
7) ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน
(กิจกรรมประเมินความเสี่ยงและจัดทำเช็คลิสการตรวจสอบนั่งร้าน)
ทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรม
วัน/เวลา (วันที่ 2)
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
ภาคปฏิบัติ
8) ฝึกการติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบเบื้อ งต้นตามคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต หรทอตามคู่มือที่วิศวกรเป็นผู้จัดทำ
(แบ่งกลุ่ม)
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
9) ฝึกการติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบเบื้องต้นตามคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต หรือตามคู่มือที่วิศวกรเป็นผู้จัดทำ
(แบ่งกลุ่ม) – ต่อ –
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ทดสอบ
10) ทดสอบการติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบเบื้องต้นตามคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตหรือตามคู่มือที่วิศวกรเป็นผู้จัดทำ (แบ่งกลุ่ม)
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-15.45 น.
ทดสอบ
11) ทดสอบการติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบเบื้องต้นตามคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตหรือตามคู่มือที่วิศวกรเป็นผู้จัดทำ (แบ่งกลุ่ม) – ต่อ –
15.45-16.00 น.
ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3