หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านท่อประกอบ

Scaffolding training Public

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลการประสบอันตรายแยกตามประเภทกิจการจากสำนักงานประกันสังคมพบว่า ประเทศไทยนับจากปี 2552 – 2556 กิจการที่ประสบอันตรายสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กิจการงานก่อสร้าง, การผลิตเครื่องดื่ม อาหาร, การค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะ, การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และการหล่อหลอมกลึงโลหะ ตามลำดับ จากสถิติดังกล่าวพบว่า กิจการงานก่อสร้างเป็นกิจการที่มีผู้ประสบอันตรายสูงเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งในการประสบอันตรายนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้หนึ่งในลักษณะของอันตรายที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากงานก่อสร้างคือ การล้มหรือการพังของนั่งร้านที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้  

1) ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะความรู้ความชํานาญในการทํางานกับนั่งร้าน

2) ขาดการตรวจสอบ กำกับดูแลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน

3) การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และอุปกรณ์ต่างๆชํารุด

4) ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน

5) สภาพแวดล้อมพื้นที่ที่บริเวณตั้งนั่งร้านมีสภาพที่เปียกชื้น พื้นดินทรุดตัว ถล่ม พังทลายง่าย เป็นต้น

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวกิจการหรือสถานประกอบกิจการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพิจารณาบริหารจัดการเพื่อลดอันตรายและความความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปกิบัติงาน ทั้งนี้ในการบริหารจัดการนั้นสามารถพิจารณาแนวทางการดำเนินการได้จากกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 

1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564

2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้าน ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2525

3) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลบังคับใช้วันที่ 21 มิถุนายน 2549 (ข้อ 3, ข้อ 5, ข้อ 6)

4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505

5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505

6) มาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน มยผ.1571-62 เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและเกิดรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับนั่งร้านได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานปฏิบัติงานกับนั่งร้าน จึงควรพิจารณาจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ให้กับพนักงานดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายจากการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้งนั่งร้านท่อประกอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบอุปกรณ์นั่งร้านท่อประกอบเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยได้
4) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ผู้ที่ปฎิบัติงานหรือทำงานกับนั่งร้านญี่ปุ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม


สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านท่อประกอบ

เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
1) กฏหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
2) กรณีศึกษาอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน
3) ประเภทของนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง

- มาตรฐานอุปกรณ์ และการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์นั่งร้าน

- กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
4) มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกต้อง
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
5) การเตรียมติดตั้งนั่งร้าน
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
6) การประกอบติดตั้ง และการรื้อถอนนั่งร้าน
วันที่ 2
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
7) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
8) การรับน้ำหนักของนั่งร้านและข้อกำหนดต่างๆในงานนั่งร้าน

– เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
ภาคปฎิบัติ

9) ฝึกการติดตั้งนั่งร้าน (แบ่งกลุ่ม)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
(ต่อ) 9) ฝึกการติดตั้งนั่งร้าน (แบ่งกลุ่ม)
14:30-14:45 น.
พักเบรค
14:45-16:00 น.
10) ฝึกการตรวจสอบนั่งร้าน และรื้อถอนนั่งร้าน
ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3