ลด 15% ทุกรายการ ถึง กันยายน นี้

อบรมไฟฟ้า

อบรม  การทำงานกับไฟ้า

บริการจัดอบรมอินเฮ้าส์ทั่วประเทศไทย

การทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า

กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วันเวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัย ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วันเวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

อบรมไฟฟ้า
อบรมการทำงานกับไฟฟ้า
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ. 2558 ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้

กฎหมายความปลอดภัย

ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

อันตรายจากไฟฟ้า

สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

การช่วยเหลือ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เรียนรู้การทำงานกับไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี

โทร 083 - 939 - 9514 (คุณอุ้ย)