• อบรม การทำงานกับไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ตามกฎมาย

    อบรม การทำงานกับไฟฟ้า
    กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

    อบรม ไฟฟ้า

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

สินค้า และ บริการ ที่เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

อุปกรณ์ในการสอน

ไม่ใช่เพียงแค่รูปภาพ เซฟสิริ (ประเทศไทย) เราให้ความสำคัญในการเรียนการสอนทุกหลักสูตรที่จะทำให้พนักงานได้เห็นตัวอย่างและสัมผัสกับอุปกรณ์จริงๆไม่ใช่แค่เพียงรูปภาพ

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

ปฏิบัติจริง

อบรม ไฟฟ้า

อบรม การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และข้อ 13 (2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ เข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และการนวดหัวใจจากภายนอก

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด กฎหมาย

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

18,000

โปรโมทชั่น 15,000 บาท

ถึง 31 กรกฎาคม 2561

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
อบรม-ไฟฟ้า

ติดต่อ

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ

1) การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
2) การประเมินร่างกายผู้บาดเจ็บ
3) การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ
4) การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5) ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
6) การช่วยชีวิตพื้นฐาน และ CPR

เราคัดอาจารย์ที่ดีที่สุดของเรา โดยทีมวิทยากรมืออาชีพสายตรงด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และ การกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์การสอนชุดใหญ่เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

โปรโมทชั่น 13,500 บาท

ถึง 31 กรกฎาคม 2561

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ได้รับความไว้วางใจทั้ง
ภาครัฐ และ บริษัทเอกชนอย่างมากมาย

กิจกรรมดีดีล่าสุดจากเราในปี 2018

การปะปาส่วนภูมิภาค

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

การปะปาส่วนภูมิภาค

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

การปะปาส่วนภูมิภาค

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

การปะปาส่วนภูมิภาค

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า