อบรมไฟฟ้า

การทำงานกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย

เรียนรู้วิธีการทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเจาะลึกทุกข้อมูลเทคนิคการทำงานกับระบบไฟฟ้าให้พนักงานหรือลูกจ้างสามารถทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

อบรมไฟฟ้า
ภาพการเรียนรู้กับอุปกรณ์การทำงานกับไฟฟ้าของจริง
อบรมการทำงานกับไฟฟ้า
ภาพการเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดแยกระบบพลังงาน

หลักสูตรการสอนมาตรฐาน

อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วันเวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัย ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วันเวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

" ลงมือฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริงตามมาตรฐานสากล "

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไปที่ต้องทำงานกับไฟฟ้าและมีความเสี่ยงกับไฟฟ้า

General staff

General employees who work with electricity and are at risk of electricity

หัวหน้างาน

ผู้ควบคุมงานที่ต้องคอยตรวจตรากำกับความปลอดภัยในพื้นที่ตนเองและลูกน้องที่เกี่ยวข้อง

Supervisor

Supervisors who have to monitor the safety in the area themselves and related personnel

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้างานติดตั้งระบบไฟฟ้าผู้รับเหมาทั่วไป

Maintenance Technician

Electrical maintenance technician, electrical installation work, general contractor

บุคคลทั่วไป

อื่น ๆ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Guest

Other interested parties

ให้นายจ้างจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อ วิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ

แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อม รายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น การฝึกอบรม

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง

การทำงานกับไฟฟ้า
Lock out-Tag out

เรียนรู้ขั้นตอนการตัดแยกระบบพลังงานอย่างถูกต้องปลอดภัย โดยการทำ Lockout tagout ปูพื้นฐานการเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร

การทำงานกับไฟฟ้า lockout tagout

วางแผนการเรียนรู้

เลือกแผนการเรียนรู้ที่เหมาะกับคุณ พร้อมรับส่วนลดพิเศษ มากกว่า 40% ตลอดเดือน กุมภาพันธ์

เริ่มต้น

หลักสูตรอบรม 3 ชม.

฿12,000/รุ่น
จำนวนผู้อบรม 1 รุ่นไม่เกิน 30 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชม.
มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

ได้รับความนิยม

ลด 40% - มีนาคม

฿15,000/รุ่น
จำนวนผู้เข้าอบรม 1 รุ่นไม่เกิน 60 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชม.
มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรมทุกคน

** จัดเต็มเนื้อหาอบรมไฟฟ้าปูพื้นฐานให้นักเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากลตลอดการเรียนรู้

หัวข้อการฝึกอบรมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ. 2558 ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้

กฎหมายความปลอดภัย

LAW

“ กฎหมายคามปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ คามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ”

สาเหตุและอันตราย

LAW

“ สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ”

อบรมความปลอดภัย-อบรมไฟฟ้า

LAW

“ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” เรียนรู้วิธีการทำ CPR ฟื้นคืนชีพตามมาตรฐานสากลกับหุ่นพร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

เซฟสิริอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โทร 083 - 939 - 9514 (คุณอุ้ย)

logo safesiri -2

Safesiri Newsroom

The latest news and updates, direct from Safesiri. Read more Safesiri Footer.

Store

สินค้าออนไลน์

Blog

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

Company Profile

ดาวน์โหลด