• อบรม การทำงานกับไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ตามกฎมาย

    อบรม การทำงานกับไฟฟ้า
    กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

    อบรม ไฟฟ้า

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

โปรโมทชั่น 14,500 บาท

ถึง 30 กันยายน 2561

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ให้พนักงานทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

อบรม การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักสูตร การทำงานกับไฟฟ้า

พนักงานซ่อมบำรุง
พนักงานที่ทำงานกับไฟฟ้า
พนักงานในโรงงานทั่วไป

เครื่องมือทุกชิ้นไม่ใช่แค่ภาพบนหน้าจอ

อุปกรณ์การสอนและการสาธิต


พนักงานได้เรียนรู้ และ เห็นตัวอย่างของจริง รวมไปถึงได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริงๆไม่ใช่แค่เพียงรูปภาพในการบรรยาย

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้  ถ่ายเทคนิคที่สำคัญให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย ให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย

เซฟสิริ (ประเทศไทย)

เซฟสิริ

อบรม ไฟฟ้า

อบรม การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และข้อ 13 (2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ เข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และการนวดหัวใจจากภายนอก

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด กฎหมาย

อบรม-ไฟฟ้า

ปฏิบัติลงมือทำจริงกับผู้ชำนาญ

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

สนใจติดต่อ

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

เผื่อคุณสนใจ

1) การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
2) การประเมินร่างกายผู้บาดเจ็บ
3) การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ
4) การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5) ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
6) การช่วยชีวิตพื้นฐาน และ CPR

เราคัดอาจารย์ที่ดีที่สุดของเรา โดยทีมวิทยากรมืออาชีพสายตรงด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และ การกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์การสอนชุดใหญ่เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

โปรโมทชั่น 13,500 บาท

ถึง 30 กันยายน 2561

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ได้รับความไว้วางจาก
ภาครัฐ และ บริษัทเอกชน อย่างมากมาย

การปะปาส่วนภูมิภาค

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

การปะปาส่วนภูมิภาค

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

การปะปาส่วนภูมิภาค

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

การปะปาส่วนภูมิภาค

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า