อบรมไฟฟ้า

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า อบรมไฟฟ้า ตามที่กฎหมายกำหนด

  • เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับระบบไฟฟ้าสามารถทำงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกับไฟฟ้า
  • เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกฎหมายในการทำงานกับไฟฟ้า

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตริให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

พนักงานสามารถทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

นักเรียนได้เรียนและสัมผัสกับอุปกรณ์ของจริงทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐานสากล ข้อกฎหมาย เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย ภายใต้การควบคุมของวิทยากรอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนการสอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ในมาตรฐานการเรียนการสอนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 100 บริษัท ในการฝึกอบรม การทำงานกับไฟฟ้า

อบรมไฟฟ้า

เรียน การปฐมพยาบาล และ CPR

เป็นอีก 1 หลักสูตรที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกียวกับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลกำหนด

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนกับผู้ชำนาญ

ลดสูงสุด 40% ราคา 15,000 บาท

หมดเขต ภายใน 30 กันยายน 2562 เท่านั้น