อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

มาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากล

พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง

12,500 บาท (อินเฮ้าส์)

สอบถาม โทร 065 – 961 – 4745 คุณ กิ๊ฟ

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และ ฟื้นคืนชีพ ( CPR & AED )

หลักสูตรการสอน

  1. การประเมินผู้บาดเจ็บ
  2. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
  3. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
  4. การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก
  5. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
  6. การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
  7. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  8. การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ
  9. ฝึกปฏิบัติทุกคนแบบกลุ่ม

สอนปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ครบถ้วนให้นักเรียนปฏิบัติทุกคน

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มากกว่าสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

นักเรียนได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาการเรียน

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเลจ โลจิสติก จำกัด

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มากกว่า 100 บริษัท 

มากกว่า 1000 คน ในปี 2018

ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศไทยในการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามมาตรฐานสากลโดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักสูตร อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง อบรมภายในบริษัท 1 รุ่น สามารถเข้าอบรมได้ 40 คน ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัติหลังจากผ่านการอบรม

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อบรม ปฐมพยาบาล

ฝึกการทำ CPR 

และ การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลภาษาอังกฤษโดยทีมวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามมาตรฐาน นานาชาติ หลักสูตรสากล

อบรม ปฐมพยาบาล ภาษาอังกฤษ

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินั้น วิทยากรจะต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญวิทยากรจะต้องคอยสังเกตุการฝึกของนักเรียนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การช่วยฟื้นคืนชีพ มาตรฐานสากล

– Highlights of the 2018 Guidelines Focused Updates – CPR & ECC

– Standard Cardiopulmonary Resuscitation

CPR & ECC Guidelines

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บุคคลทั่วไป

วันที่ 18 กันยายน (สระบุรี)

คนละ 2,500 บาท

พร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

065 – 961 – 4745 คุณ กิ๊ฟ (ลงทะเบียน)

อบรมปฐมพยาบาล

มากกว่า 100 รุ่น ในปี 2018

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย