หลักสูตร เทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก

Rope rappelling course

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยในปี 2562 อุตสาหกรรมงานก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 6.5 เทียบปีต่อปี ซึ่งสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างโครงการทั่วไป เช่น การสร้างและบำรุงรักษาถนน ระบบน้ำและการสร้างสิ่งปลูกสร้าง (บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด, 2563) ซึ่งจากการเติมโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างดังกล่าวนี้ มีผลทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ดังจะให้ได้จาก สถิติอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง เมื่อปี 2552-2556 พบว่า ประเภทกิจการที่ลูกจ้างได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ลำดับที่ 1 การก่อสร้าง, ลำดับที่ 2 การผลิตเครื่องดื่มอาหาร, ลำดับที่ 3 การค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะฯ, ลำดับที่ 4 การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก, ลำดับที่ 5 การหลอมโลหะ ตามลำดับ (สำนักงานประกันสังคม, 2552-2556)

ทั้งนี้การปฏิบัติงานบนที่สูงในลักษณะรูปแบบต่างๆถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทงานก่อสร้างที่จัดว่าเป็น กลุ่มที่มีความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก สาเหตุของการประสบอันตรายของพนักงานในปี 2558 พบว่าพนักงานเกิดอุบัติเหตุจาก วัสดุหรือสิ่งของตัด/ทิ่มแทง  จำนวน  22,329 คน, วัสดุหรือสิ่งของพังทลาย จำนวน 15,669 คน, วัสดุหรือสิ่งของกระแทก จำนวน 13,354 คน, วัตถุสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็น จำนวน 12,357, วัตถุหรือสิ่งของหนีบ จำนวน 7,329 คน, ตกจากที่สูง จำนวน 6,080 คน และ หกล้มลื่นล้ม จำนวน 5,129 คน ตามลำดับ (กองทุนเงินทดแทนสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน, 2558) จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุดังที่กล่าวข้างต้นนี้ พบว่า อันตรายที่เกิดจากการตกจากที่สูง เป็น 1 ใน 6 ของลักษณะอันตรายที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสีย โดยอาจเริ่มจากการพิจารณาลักษณะรูปแบบการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน แล้วจัดกลุ่มพิจารณาแนวทางการแก้ไขป้องกันพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะการทำงานเฉพาะด้านนั้นๆอย่างถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ตามมาตรฐาน Occupational Safety and Health Administration  (OSHA ), American National Standards Institute (ANSI) และ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

โดยการปฏิบัติงานโรยตัวเช็ดกระจก หรือการทาสีถือเป็นหนึ่งในการทำงานบนที่สูงที่มีความเสี่ยงและต้องใช้ลักษณะการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเรื่องการโรยตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการโรยตัวทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหรือตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานทำงานในลักษณะการโรยตัวจากด้านบนลงด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ขยับตัวด้านซ้ายหรือด้านขวา ควรพิจารณาจัดให้มีการอบรมหลักสูตร ที่เทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือกดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในปฏิบัติงานและการวางแผนควบคุมความเสี่ยงในการทำงานด้วยระบบเชือกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม                                                                                                              2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการกู้ภัยคนตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความรุนแรง ของการประสบอันตรายจากการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก

5) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจ วิธีการตรวจสอบ (Inspection) อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง และ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– หัวหน้างาน, พนักงาน ที่ปฏิบติงานเกี่ยวข้องกับงานโรยตัว หรือผู้ที่สนใจ  เช่น พนักงานเช็ดกระจก

– สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถฝึกภาคปฏิบัติได้

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
- ทดสอบภาคปฏิบัติ

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก

เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
ภาคทฤษฎี
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
(1) กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง และ มาตรฐานสากลข้อกำนหนดเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง IRATA, ANSI และ OSHA

(2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบการทำงานบนที่สูง

(3) อันตรายจากการทำงานขณะโรยตัวทำงาน การชี้บ่งอันตราย และ การประเมินความเสี่ยงในงานโรยตัว
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
(4) การควบคุมความเสี่ยงในการทำงานโรยตัว
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
(5) ระบบการยับยั้งการตกจากที่สูงเพื่อไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูง (Fall Arrest System)
(6) อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง อุปกรณ์เชื่อมต่อ, การทำจุดยึด, ระบบการเข้าออก และ ขึ้นลง (Access system)
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
(7) วิธีการตรวจสอบ (Inspection) อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง และ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบภาคทฤษฎีหลังฝึกอบรม
วันที่ 2
ภาคปฏิบัติ
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
(8) วิธีการทำงานโรยตัวในแบบต่าง ๆ ทั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ขณะอยู่บนเชือก
(9) วิธีการทำงานแบบปล่อยมืออิสระ และ วิธีการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Work Positioning)
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
(10) การจัดการและเขียนแผนฉุกเฉินในการทำงานบนที่สูง รวมถึงวิธีการกู้ภัยคนตกจากที่สูง
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
(11) วิธีการประยุกต์การทำงานบนที่สูงด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
14:30-14:45 น.
พักเบรค
14:45-16:00 น.
(12) ระบบเชือก เงื่อน ที่สำคัญในการทำงานบนที่สูง รวมไปถึง การผูกยึด (Anchorage Connectors)

ตอบข้อซักถาม – แจ้งผลการทดสอบภาคปฏิบัติ

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า