บทบาทหน้าที่ของ ผู้อนุญาต ในงานอับอากาศ

บทบาทหน้าที่ของ ผู้อนุญาต ในงานอับอากาศ (Approve)

ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายจ้างให้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติในการออกหนังสือขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด

     ส่วนมากมักเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ พื้นที่ อุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ อันตรายต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

     ผู้อนุญาตในการทำงานที่อับอากาศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบถึงมาตรการต่าง ๆ ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ ความพร้อมทุก ๆ ส่วนรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานที่จะมาขออนุญาตเข้าทำงานว่ามีมาตรการและทุกๆอย่างที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย ยกตัวอย่าง เช่น อาจจะเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือ หัวหน้าระดับสูง หัวหน้ากะ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น

     ผู้อนุญาตจะต้องดูให้ละเอียดว่าผู้ปฏิบัติงานที่ขออนุญาตได้มีการผ่านการอบรมที่อับอากาศครบตามกฎหมายแล้วหรือไม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะเข้าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก่อนที่จะทำการอนุญาต ตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

หลักสูตรอบรมการทำงานในสถานที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศ
4 ผู้ ตามกฎหมาย

หลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่งจัดฝึกอบรมในองค์กรเรียนรู้เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างมืออาชีพ

หน้าที่ตามกฎหมายของผู้อนุญาตในงานอับอากาศมีทั้งหมด 12 ข้อดังนี้
1. ได้รับมอบหมายจากนายจ้างในการ ออกหนังสือขออนุญาตการทำงานในที่
อับอากาศ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ ให้มีการทำงานในที่อับอากาศ
3. เป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันอันตราย
4. ต้องทราบลักษณะงานที่เป็นอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผลของ
การได้รับอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
5. เป็นผู้เตรียมการในการตัดแยกระบบทุกระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
ในที่อับอากาศ
6. จัดเตรียมให้มีการระบายอากาศ จนมั่นใจได้ว่า อยู่ในระดับที่สามารถ
ทำงานได้อย่างปลอดภัย
7. ต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
8. รับผิดชอบในการสื่อสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โรงงานเพื่อ
ให้รับทราบถึงการปฏิบัติงาน
9. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการเตรียมการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน
10. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าในระหว่างการทำงานในที่อับอากาศทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ร่วมกัน
11. เมื่องานเสร็จสมบูณร์จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
12. เป็นผู้เซ็นต์อนุมัติในการสิ้นสุดการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงาน