• การขับรถ FORK LIFT อย่างปลอดภัย

    เซฟสิริ (ประเทศไทย)

    เซฟสิริ (ประเทศไทย)

การขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย และ การดูแลรักษา

วิทยากรมืออาชีพ

• เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของรถ Fork Lift

• เพื่อส่งเสริมทักษะการขับรถ Fork Lift ให้ถูกวิธีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

• เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยกประจำวัน

ลงทะเบียน
(1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนิยามศัพท์
(2) ลักษณะและองค์ประกอบของรถยก
(3) ป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวข้อง
(4) อันตรายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับรถยก
(5) การตรวจสอบและการบํารุงรักษารถยก

(6) การฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยก

ตัวอย่างลูกค้า
สินค้าและบริการที่เราได้รับความไว้วางใจ

ความปลอดภัยเฉพาะด้าน

1.การทำงานกับสารเคมีอันตราย และ การเก็บกู้สารเคมี More.
2.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR 
3.การทำงานกับปั้นจั่น , ทบทวนปั้นจั่น More.
4.การทำงานในสถานที่อับอากาศ 4 ผู้ More.
5.การทำงานกับไฟฟ้าตามกฎหมายใหม่ More.
6.การขับขี่รถ Fork Lift และ การดูแลรักษา  More.
7.ดับเพลิงฯ, อพยพหนีไฟ
8.การทำงานบนที่สูง
9.ความปลอดภัยในการขับขี่รถขนส่ง
10.จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
11.KYT การหยั่งรู้ระวังภัย


พัฒนาองค์กร
1.การสร้างทีม (Team Building)

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ  บริหาร
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ  หัวหน้างาน
3. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

ปฏิบัติจริง

การส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานให้เรียนด้วยการกระทำ เพราะการได้ลงมือทำจริง จะทำให้ประสบการณ์ที่มีความหมาย รวมไปถึงมีการส่งเสริมพนักงานให้เรียนด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม พนักงานได้แสดงความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

การขับรถ FORK LIFT อย่างปลอดภัย

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

เซฟสิริ (ประเทศไทย)