ผู้เฝ้าระวังไฟคือใคร

Who is the fire watcher?

หน้าที่ของผู้เฝ้าระวัง (Fire Watch Man)

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ ผู้ตรวจสอบสถานที่ทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการทํางานจะไม่เปลี่นแปลงปลอดภัยหากไกลจากวัสดุที่ติดไฟได้ในพื้นที่นั้นๆ กรณีที่วัสดุที่ติดไฟประเภทต่างๆบริเวณเหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องมีการป้องกันหรือปกคลุมด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เฝ้าระวังยังต้องมีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ  เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและความเสียหายที่อาจเกิดจากงานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ หากมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นพวกเขาจะดําเนินการตามเทคนิคที่ได้ฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องคนงานและทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างหรือลูกค้า

ปัจจุบันการทำงานในลักษณะเหล่านี้หากกิจการเป็นผู้รับเหมาก่อนที่จะเข้าไปประมูลงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทาง จป. ของโรงงานนั้นๆให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเช่น ปตท. SCG กลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟจะต้องผ่านการอบรม ผู้เฝ้าระวังไฟก่อน ถึงจะสามารถทำงานได้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาทุกคนที่เข้าไปในโรงงานของลูกค้าจะเกิดความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงาน

ผู้เฝ้าระวังมีความจําเป็นเมื่อมีการเชื่อม ตัด เจียร เจาะ ขุด หรืองานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่อาจเกิดไฟไหม้ตั้งแต่เล็กน้อยเป็นต้นไป หรือ มีสภาพใด ๆ ต่อไปนี้ 
     – วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ในการก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้กับจุดปฏิบัติงานที่ใกล้กว่า 35 ฟุต (11 เมตร)
     – สารที่ติดไฟได้ ไกลมากกว่า 35 ฟุต (11 เมตร) แต่จะติดไฟได้ง่ายโดยประกายไฟ
     – ผนังหรือพื้นช่องเปดภายในรัศมี 35 ฟุต (10.7 เมตร) ที่มีวัสดุที่ติดไฟได้ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งช่องว่างที่ซ่อนอยู่ในผนังหรือพื้น
     – วัสดุที่ติดไฟได้อยู่ติดกับด้านตรงข้ามของฉากกั้นโลหะ ผนัง เพดานหรือหลังคา และมีแนวโน้มที่จะถูกจุดประกายด้วยการนําหรือรังสี

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เฝ้าระวังไฟ

     – ได้รับการอบรมเพื่อให้เข้าใจอันตรายที่แท้จริงของสถานที่ทํางานและงาน Hot Work 
     – มั่นใจว่ารักษาสภาพการที่ปลอดภัยในระหว่างที่ดําเนินงาน Hot Work
     – ได้รับอนุญาตให้หยุดการทํางานถ้ามีสภาพที่ไม่ปลอดภัย
     – มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานได้และได้รับการอบรมการใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆ
     – ทําความคุ้นเคยกับสถานที่และวิธีปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
     – คอยเฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ทั้งหมดของงาน Hot Work
     – พยายามดับเพลิงภายใต้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงนั้น ๆ
     – มีวิธีการสื่อสารกับแต่ละส่วนงานและการติดต่อผู้รับผิดชอบในกรณีเหตุฉุกเฉิน
     – กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันที ถ้าเพลิงลุกไหม้จนเกินความสามารถของอุปกรณ์ดับเพลิง
     – ต้องมีวิธีการในการอพยพออกจากอาคาร (เช่นแตรหรือดึงเพื่อเปิดใช้งานสัญญาณเตือนไฟไหม้อาคาร)
     – ปฏิบัติหน้าที่อื่นเท่าที่จําเป็น แต่ต้องไม่ละทิ้งในขณะที่ทําหน้าที่เฝ้าระวัง