การตัดแยกระบบพลังงาน คือ

lockout-tagout_1

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการตัดแยกพลังงาน

(Safety guideline for plant isolation)

การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่หยุดการทํางานนั้น จําเป็นต้องมั่นใจว่าเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไม่มีโอกาสที่จะกลับมา ทํางานได้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีกระแสไฟฟ้าค้างอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

ดังนั้นจึงจําเป็นต้องทําการแยกหรือตัด แหล่งพลังงาน (พลังงานไฟฟ้า, นิวแมติกส์(ลม), ไฮดรอลิกส์, ความร้อน,พลังงานกล และ พลังงานสะสมต่าง ๆ) ที่มายังเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือ แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้านั้นๆ ด้วยการปลด/ปิดแหล่งจ่ายพลังงานและมีการล็อกด้วยกุญแจหรือ อุปกรณ์ใดที่ไม่สามารถเปิด/จ่าย แหล่งพลังงานได้หรือที่เรียกว่า Lockout แต่ทั้งนี้การ lockout ทุกครั้งต้องมั่นใจว่าไม่มีพลังงานสะสม ตกค้าง ซึ่ง อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในจุดปฏิบัติงานหรือที่เรียกว่า Zero Energy เช่น การปิดระบบจ่ายลมมาที่ชุด Air blast แต่ไม่ได้เคลียลมที่ค้างในระบบ ก็ถือว่ามี การ lockout แต่ไม่ zero energy เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีการแขวนป้าย Tagout แสดงให้ ทราบว่าใครเป็นผู้ดําเนินการดังกล่าว

การดําเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนจําเป็นต้องทําไปพร้อมกันทุกครั้งเพื่อให้เกิดระบบการตัดแยก พลังงานที่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่า Plant Isolation ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นและ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง Operator, ช่างซ่อมบํารุง, ผู้รับเหมา, คนทําความสะอาด, และคนอื่นๆ ที่ต้องเข้าไปทํางานกับส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ของเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือ แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้านั้นๆ จึงควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกคนให้มีความเข้าใจการ ดําเนินการดังกล่าวอย่างถูกต้องและถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด