บริการตรวจสอบอาคารประจำปี เพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย

Inspect the Building Service

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการพร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคารข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

วสท

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการตรวจสอบอาคาร

เลือกแผนการซื้อที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ตรวจอาคารประจำปี

ตรวจสอบประจำปี

ลด 40%
มาตรฐาน พรบ. ควบคุมอาคาร
มาตรฐานวิศวกรรมสถาน (วศท)
ออกรายงานรับรองเพื่อยื่นราชการ
เสนอแนะรายการปรับปรุงอาคาร
ตรวจสอบโดยวิศวกรมืออาชีพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015

ตรวจสอบอาคารใหญ่

ตรวจสอบทุก 5 ปี

ลด 40%
ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
ตรวจโดยวิศวกรผู้ชำนาญ
ตรวจสอบระบบทุกระบบ
จัดทำแผนแผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงอาคารอุปกรณ์ประกอบ ของอาคาร
จัดทำคู่มือปฏิบัติการตามแผน
จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ประจําปี

การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความ มั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคารโดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

การรับประกันคุณภาพ

บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม รับประการงานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากล

รับเขียนแบบโครงสร้าง

บริการเขียนแบบโครงสร้างอาคารโดย ออกแบบ 3D ทีมงานมืออาชีพเพื่อใช้สำหรับก่อสร้าง หรือ ยื่นหน่วยงานราชการรวดเร็ว ราคาประหยัด

ตรวจสอบอาคาร
วิศวกรมืออาชีพ + มาตรฐานสากล

*พร้อมรายงานคำแนะนำแก้ไขให้ใช้งานอาคารได้อย่างปลอดภัย

รายการตรวจสอบ
ตรวจสอบการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
ตรวจสอบเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
ตรวจสอบการชำรุดสึกหรอของอาคาร
ตรวจสอบการวิบัติของโครงสร้างอาคาร
ตรวจสอบการทรุดตัวของฐานราก
ตรวจสอบการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร
– ระบบลิฟต์
– ระบบไฟฟ้า
– ระบบปรับอากาศ
– ระบบประปา
– ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
– ระบบระบายน้ำฝน
– ระบบจัดการมูลฝอย
– ระบบระบายอากาศ
ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
– ระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
– เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
– ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
– ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
– ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
– อุปกรณ์ดับเพลิง
– ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้าดับเพลิง และหัวฉีดน้าดับเพลิง
ตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตรวจสอบแบบแปลนเพื่อการดับเพลิง
ตรวจสอบสมรรถนะของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
ตรวจสอบสมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ตรวจสอบสมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร

ในแผนภูมิด้านบนเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงถึงขอบเขตการทำงานของเราแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เครื่องหมายที่แตกต่างออกไปอาจมีเงื่อนไขบางอย่างลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการซื้อหรือใช้บริการ

อาคาร 9 ประเภทที่ต้องทำการตรวจสอบตามกฎหมาย

< เลื่อนทางซ้าย (Slide)

1.อาคารสูง
หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
หมายถึง อาคารที่ ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคาร หรือส่วนใดของอาคารเป็น ที่อยู่อาศัยหรือประกอบ กิจการประเภทเดียวหรือ หลายประเภทโดยมีพื้นที่ รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

3.อาคารชุมนุมคน
หมายถึง อาคาร หรือ ส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ
ชุมนุมคนในปริมาณมากหรือได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4.โรงมหรสพ
หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับ ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5.โรงแรม
ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องต่ออาคารขึ้นไป
6.อาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัวโดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละ ครอบครัว โดยมีพื้นที่ต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
7.อาคารโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และ มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
8.ป้าย
หมายถึง ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสําหรับติดตั้งป้ายซึ่งมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
9.สถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมงานมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล

สัญญาณอันตราย

การดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารหลักเกิดการแตกร้าววันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารคืออะไร

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อโทร 065 – 441 – 9324 (คุณ พลอย)

เพิ่มเพื่อน