เสียงบริสุทธิ์ Audiometry คือ

โทนเสียงบริสุทธิ์ คือ ย่านความถี่หนึ่งที่คงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่มากนิยมนำมาใช้เพื่อการทดสอบการได้ยินเพื่อตรวจสอบว่าคนที่กำลังทดสอบนั้นมีการสูญเสียการได้ยินที่ย่านความถี่ใดความถี่หนึ่งหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วผู้ทดสอบจะทำการใส่หูฟังที่หูทั้งสองข้างภายในห้องที่เงียบสนิท ห้องเก็บเสียง หรือตู้เก็บเสียง ความเงียบจะต้องได้ตามมาตรฐานเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนหรือทกให้การทดสอบเกิดความผิดพลาด

เสียงโทนบริสุทธิ์ที่ใช้ในการทำสอบนั้นเมื่อได้ค่าหรือผลการทดสอบจะแสดงผลออกมาในรูปแบบการพอตกราฟที่เรียกว่าออดิโอกราฟ ด้านหนึ่งของกราฟแสดงความถี่หรือระยะห่างและอีกด้านหนึ่งแสดงถึงความเข้มหรือเดซิเบล (dB) เครื่องหมายบนกราฟแสดงเสียงที่เบาที่สุดที่บุคคลสามารถได้ยินในแต่ละความถี่ ความถี่ที่นิยมนำมาทดสอบคือย่านความถี่ที่ 250, 500, 1,000, 2000, 4000 และ 8000 เฮิร์ตซ์ (Hz) แต่ละความถี่อยู่ในช่วง 0 ถึง 120 dB