ประวิทย์ เทพสงเคราะห์

Chief Executive Officer (CEO)

Prawit Tepsongkroh
ภาพการสอนบริษัทในเครือ GC Maintenance and Engineering Co.,Ltd. (GCME)

ประวัติเบื้องต้น

การศึกษา: มหาวิทยาลัย บูรพา สาขา: อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการทำงาน: ปี 2555-2562 (ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี)
– ผู้จัดการฝ่าย ความปลอดภัยฯ (กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี Oil and Gas)
– วิทยากรสอนหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน
– วิทยากรสอนหลักสูตรเทคนิคในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพเฉพาะด้านขั้นสูง
– อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ชำนาญด้านการวางระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทปัจจุบัน: (Oleochemicals Oil and Gas) ประสบการณ์การทำงาน: Siam Cement Group (SCG), Logistics, factory Petrochemical, ที่ปรึกษาการจัดการระบบความปลอดภัยในการทำงานแก่หน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชนมากมาย

ประสบการณ์/ ความสามารถ /ทักษะความชำนาญ/ และการฝึกอบรม
– ผู้จัดการฝ่าย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (SHE) Patum Vegetable Oil Co., Ltd. 2555-2562 ( 7 ปี )
– ผู้ชำนาญการด้านออกแบบระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย และสารเคมีไวไฟ ปิโตรเคมี ความเสี่ยงสูง (ปี 2556)
– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร IRATA Rope Access Training จากประเทศ อังกฤษ (UK)
– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร การกู้ชีพขั้นสูง (Rescue Pro) งานอับอากาศ งานเชือกกู้ชีพ การทำงานบนที่สูง NO.RP2018/0006 CAMP SAFETY จากประเทศ อิตาลี (ITALY)
– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร การทำงานบนที่สูงตามมาตรฐาน OSHA และ ANSI (3M)
– ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ ปิโตรเคมี (Oil and Gas) ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจประกอบขึ้นรูป, ธุรกิจผลิตอาหาร (2556)
– ที่ปรึกษา การทำทีมฉุกเฉิน, ทีมดับเพลิง, ทีมกู้ชีพ ในสถานประกอบการเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ (2555)
– วิทยากรอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ NPC S&E เลขทะเบียน 683 รุ่นที่ 37 (2555)
– หัวหน้าทีมเทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด และ ผ่านการรับรองฝึกอบรม (Certificate) หลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงขั้นสูง (Advance Fire) บริษัท NPC S&E (2556) เลขทะเบียน AF-0061/13
– หัวหน้าทีม CSR (Corporate Social Responsibility) วางแผนออกแบบการดำเนินงานกิจกรรมสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (2556)
– หัวหน้าทีมตรวจระบบความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด (LeadAuditor) มาตรฐาน OSHAS 18001:2007, ISO 14001:2007 (SGS Thailand Limited) (2555)
– ผู้อำนวยการ สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (On scene commander) Patum Vegetable Oil Co., Ltd. (2556)
– วิทยากรสอน หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554 สมาคมส่งเสริมความ ปลอดภัย (2557) เลขทะเบียน 591612
– วิทยากรสอน หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และ การเก็บกู้สารเคมี อันตราย
– วิทยากรสอน การดับเพลิงเบี้องต้น และ อพยพหนีไฟตามกฎหมาย
– วิทยากรสอน เทคนิคการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย SCBA, Gas Detector, Sound meter, Lux meter อุปกรณ์ การตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน และ สารเคมี (2555)
– วิทยากรสอน จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายกำหนด พรบ.ความปลอดภัย 2554 (แต่งตั้งจากนายจ้างตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง)
– วิทยากรสอน การเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหลขั้นสูง สารเคมีไวไฟ, สารเคมีกัดกร่อน Acid, Toxic Gas

อาจารย์สอน และ ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำ

Combined Photo - Kubota
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
Ajinomo training in confined space
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทในเครือ SCG
Photo of a confined space training -cpf
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
Company - Toshiba Consumer
บริษัทในเครือ โตชิบา