ลงทะเบียนอบรม จป.หัวหน้างาน (โรงแรม เจปาร์ค ชลบุรี)