หลักเกณฑ์ และ วิธีการฝึกอบรม การแจ้งรายละเอียดลูกค้า

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

1. แจ้งกำหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรม รายชื่อและคุณสมบัติวิทยากรต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนการฝึกอบรม ทั้งนี้ อาจแจ้งเป็นเอกสารด้วยตัวเองหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ หลังอบรมภายใน 30 วัน

2. จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
       2.1 เอกสารแบบฟอร์มหลักฐานการเซ็นต์ชื่อ

3. จัดให้มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร
       3.1 เตรียมเอกสารหลักสูตรการเรียน (คู่มือ)

4. จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
       4.1 เตรียมแบบทดสอบการวัดผลก่อนอบรมและหลังอบรม (ข้อสอบ)

5. ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
       5.1 ใบเซอร์แบบใหม่ มีการระบุสถานที่อบรมทฤษี และสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
          5.1.1 ชื่อหน่วยงานที่ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม พร้อมระบุข้อความว่า “จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง” หรือ “จัดฝึกอบรมโดยนิติบุคคลได้รับอนุญาตตามมาตรา 11
          5.1.2 ชื่อและนามสกุลของลูกจ้างหรือบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม
          5.1.3 ชื่อหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม
          5.1.4 สถานที่ตั้งในการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

          5.1.5 วัน เดือน และปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม
          5.1.6 ลงนามโดยนานจ้างหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตร 11

หลักสูตรอับอากาศ 4 ผู้ตามกฎหมายใหม่ 2564

จำนวนชั่วโมง จำนวนวันอบรม

หลักสูตร
ภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติ
รวม(ไม่น้อยกว่า)
จำนวนวันอบรม
ผู้อนุญาต***
5
2
7
1 วัน
ผู้ควบคุมงาน***
9
3
12
2 วันต่อเนื่อง
ผู้ช่วยเหลือ***
12
6
18
3 วันต่อเนื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน***
9
3
12
2 วันต่อเนื่อง
หลักสูตร 4 ผู้***
15
9
24
4 วันต่อเนื่อง
หลักสูตร ทบทวน
≥ 3
3 ชม. ต่อเนื่อง

คำถามที่พบบ่อย

#
คำถาม
คำตอบ
หมายเหตุ
1.
ผู้รับเหมาอบรมอินเฮ้าส์สามารถทำงานที่สถานที่อื่นๆได้หรือไม่
ได้
แต่ทุกๆครั้งที่เปลี่ยนหน้างานต้องอบรมฝึกปฏิบัติใหม่