• อบรมที่อับอากาศ (หลักสูตรอินเฮ้าส์)

  บริการวิทยากรสำหรับอบรมอับอากาศ
  อบรม การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้

หลักสูตร เวลาอบรม ทฤษฎี ปฏิบัติ
ผู้อนุญาต 6 ชม. 6 ชม. 0 ชม.
ผู้ควบคุม 12 ชม. 9 ชม. 3 ชม.
ผู้ช่วยเหลือ 15 ชม. 10 ชม. 5 ชม.
ผู้ปฏิบัติงาน 12 ชม. 9 ชม. 3 ชม.
หลักสูตร 4 ผู้ 16 ชม. 11 ชม. 5 ชม.

อบรมที่อับอาอากาศ 2563

หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวม 4 ผู้ 4 หลักสูตร)

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

ทีมวิทยากรผู้ฝึกสอนมืออาชีพ

จากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 • นักเรียนได้เรียนเทคนิคการทำงานอับอากาศได้อย่างมืออาชีพ
 • ฝึกภาคปฏิบัติจนนักเรียนสามารถทำงานได้ปลอดภัย
 • วิทยากรคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • ทีมผู้สอนประสบการณ์ทำงานตรงด้านการทำงานอับอากาศ
 • ฝึกการใช้อุปกรณ์กู้ภัยและซ้อมแผนฉุกเฉินแบบมืออาชีพ
อาจารย์ ประวิทย์ เทพสงเคราะห์ สอนการทำงานในที่อับอากาศ

บรรยายด้วยภาพที่เราได้รับความไว้วางใจ

จากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

อายิโนโมโต๊ะอบรมที่อับอากาศ
ภาพถ่ายรวม คูโบต้า
ภาพถ่ายรวม อบรมที่อับอากาศ SCG
ภาพถ่ายรวมอบรมอับอากาศ cpf
อบรมอับอากาศโตชิบาบางกะดี

บริการวิทยากรอบรม อับอากาศ 4 ผู้

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ในการจัดอบรมแบบอินเฮ้าส์

เริ่มต้นเรียนรู้กับ เซฟสิริ อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้

รูปที่อับอากาศ
ภาพอบรมที่อับอากาศ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน

 1. เครื่องตรวจวัดออกซิเจน สารพิษ สารไวไฟ
 2. พัดลมระบายอากาศ
 3. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 4. ถังดับเพลิงแบบมือถือ
 5. เทป ขาว-แดง กั้นเขตห้ามเข้า
 6. ระบบวิทยุสื่อสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Doccument)

 1. ใบรับรองแพทย์
 2. หนังสืออนุญาตทำงาน (Work permit)
 3. เอกสารแผนฉุกเฉิน

อุปกรณ์กู้ภัย (Rescue)

 1. เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
 2. รอกกู้ภัย ไตรพอด 3 ขา (Tripod)
 3. เชือกกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ข้องเกี่ยว
 4. ไฟฉายส่องสว่าง
 5. เปลกู้ภัย (Skedco)
 6. เครื่องตรวจวัดออกซิเจน สารพิษ สารไวไฟ

บทบาทหน้าที่ในงานอับอากาศ

บทบาทหน้าที่  ผู้อนุญาต

 1. ได้รับมอบหมายจากนายจ้างในการ ออกหนังสือขออนุญาตการทำงานในที่ อับอากาศ ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ ให้มีการทำงานในที่อับอากาศ
 3. เป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศในการวางแผนการปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันอันตราย
 4. ต้องทราบลักษณะงานที่เป็นอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผลของการได้รับอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
 5. เป็นผู้ เตรียมการในการตัดแยกระบบทุกระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน. ในที่อับอากาศ
 6. จัดเตรียมให้มีการระบายอากาศ จนมั่นใจได้ว่า อยู่ในระดับที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
 7. ต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
 8. รับผิดชอบในการสื่อสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โรงงานเพื่อให้รับทราบถึงการปฏิบัติงาน
 9. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการเตรียมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน
 10. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าในระหว่างการทำงานในที่อับอากาศทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ร่วมกัน
 11. เมื่องานเสร็จสมบูณร์จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
 12. เป็นผู้เซ็นต์อนุมัติในการสิ้นสุดการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงาน
จัดโปรโมชั่น
ช่างทำงานที่อับอากาศ

”เสริมทักษะการทำงานในที่อับอากาศ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ”

หลักสูตรมาตรฐาน
การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ อบรมอับอากาศ

เรียนรู้กับทีมวิทยากรมืออาชีพที่จะคอยแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดเทคนิคที่สำคัญในการทำงานที่อับอากาศ และ การกู้ภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในงานอับอากาศ

ช่างซ่อมบำรุงมืออาชีพ

งานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ในที่อับอากาศ ช่างเทคนิคต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงาน อุปกรณ์การช่วยเหลือ และ ช่วยชีวิตในที่อับอากาศเป็นอย่างดีจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

นักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และ วิธีการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอับอากาศอย่างละเอียด เรียนรู้กฎหมายที่อับอากาศ และ มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในการทำงานในที่อับอากาศ

ฝึกปฏิบัติ 100%

ไม่ใช่แค่เพียงในห้องเรียนหลักสูตรนี้กำหนดนักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การทำงานที่ปลอดภัย

อบรมที่อับอากาศ2563-โตชิบาบางกะดี
อบรมที่อับอากาศ2563การกู้ภัย

การกู้ภัยและซ้อมแผนฉุกเฉิน

วางแผนการกู้ภัยพร้อมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนโดยมีทีมผู้ฝึกสอนดูแลอย่างใกล้ชิด

ถ่ายทอดเทคนิคที่สำคัญ

การใช้อุปกรณ์เฉพาะด้านและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้นักเรียนได้รับรู้ถึงเทคนิคการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ

อบรมที่อับอากาศ ปตท63
อบรมอับอากาศ4ผู้2563

การทำงานเป็นทีม

การสอบภาคปฏิบัติคือสิ่งที่ได้นำการเรียนรู้ทั้งหมดนำออกมาใช้เพื่อวางแผนการทำงานและการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทีมวิทยากรพร้อมอุปกรณ์การสอนครบชุด (แบบอินเฮ้าส์)

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

โทรหาเลยตอนนี้

083 – 939 – 9514 คุณ นุ่น

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด

ติดต่อเซฟสิริ
Copyright © 2020 Safesiri Thailand. สงวนสิทธิ์ทุกประการ