• อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้

  อบรมการทำงานในสถานที่อับอากาศ 4 ผู้

  อบรมที่อับอากาศ

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้

หลักสูตรเวลาอบรมทฤษฎีปฏิบัติ
ผู้อนุญาต6 ชม.6 ชม.0 ชม.
ผู้ควบคุม12 ชม.9 ชม.3 ชม.
ผู้ช่วยเหลือ15 ชม.10 ชม.5 ชม.
ผู้ปฏิบัติงาน12 ชม.9 ชม.3 ชม.
หลักสูตร 4 ผู้16 ชม.11 ชม.5 ชม.

1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

หลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

จัดอบรมภายในสถานประกอบการลูกค้า

37,500 บาท (อินเฮ้าส์)

สอบถาม

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ ผึ้ง

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

เรียนกับมืออาชีพ

ทีมวิทยากรผู้ฝึกสอนจากกลุ่มปิโตรเคมี

 • อุปกรณ์การสอนตามมาตรฐานสากล
 • ฝึกปฏิบัติจนนักเรียนสามารถทำงานได้ปลอดภัย
 • วิทยากรคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • ทีมผู้สอนประสบการณ์ทำงานตรงด้านการทำงานอับอากาศ
อบรมที่อับอากาศ

บรรยายด้วยภาพที่เราได้รับความไว้วางใจ

จากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรมที่อับอากาศ

มาตรฐานสากล คือสิ่งที่เรากำหนดลงในหลักสูตร

อบรมที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ ตามที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานสามารถทำงานในสถานที่อับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ช่วยเหลือของจริงและใช้งานอย่างถูกวิธี อบรมที่อับอากาศ อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

 1. SCBA เครื่องช่วยหายใจ
 2. เครื่องวัดอากาศและสารไวไฟ
 3. พัดลมระบายอากาศ
 4. ไตรพอดกู้ภัยพร้อมรอกช่วยชีวิตครบชุด
 5. เปลกูภัย SKEDCO 
 6. เชือกช่วยชีวิต
 7. หุ่นจำลองการทำ CPR
 8. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

นักเรียนทุกรุ่นได้รับการฝึกปฏิบัติ 100%

ไม่ใช่แค่เพียงเรียนวิธีการแต่เราให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การทำงานที่ปลอดภัย

อบรมที่อับอากาศ
อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

ถ่ายทอดเทคนิคที่สำคัญ

การใช้อุปกรณ์เฉพาะด้านและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้นักเรียนได้รับรู้ถึงเทคนิคการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ

การทำงานเป็นทีม

ฝึกการซ้อมแผนฉุกเฉินโดยการทำงานเป็นทีมตามแผนฉุกเฉินโดยมีทีมวิทยากรคอยดูอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

เรียนกับอุปกรณ์ที่มืออาชีพใช้งาน

อบรมที่อับอากาศ

ราคา 37,500 บาท

** ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะเดือน กันยายน เท่านั้น
จากปกติ 50,000 บาท

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หลักสูตร ที่อับอากาศ 4 ผู้

ผู้อนุญาต

ผู้ควบคุม

ผู้ช่วยเหลือ

ผู้ปฏิบัติงาน

อบรมที่อับอากาศ

“ที่อับอากาศ” (Confined Space) หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้ สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน


“สภาพอันตราย” หมายความว่าสภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) มีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงของลูกจ้างหรือถมทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน

(2) มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตกถูกกักหรือติดอยู่ภายใน

(3) มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย

(4) สภาพอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 

กฎหมายที่อับอากาศ

“บรรยากาศอันตราย” หมายความว่าสภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) มีออกซิเจน < 19.5% หรือ > 23.5%  by Volume

(2) มีก๊าซไอหรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ LEL หรือ LFL > 10% 

(3) มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด (minimum explosible concentration)

(4) มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

(5) สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

อบรมอับอากาศ ผู้รับเหมา

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ อบรมที่อับอากาศ

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย