การทำงานกับสารเคมีอันตราย

การทำงานกับสารเคมีอันตราย

การทำงานกับสารเคมี ปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยตามกฏหมาย 

สารเคมีอันตรายคือ ?

 

ข้อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ได้นิยามคำว่าสารเคมีอันตรายคือธาตุสารประกอบหรือสารผสมอาจจะเป็นสถานะของแข็งหรือของเหลวหรือก๊าซ สิ่งเหล่านี้ล้วนเข้าข่ายขัดนิยามของสารเคมีอันตรายตามกฏหมายดังกล่าว

       ดังนั้นการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายสิ่งใดก็ตาม ที่ทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการติดฉลากการหอหุ้มการเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาหรืออื่นๆที่คล้ายคลึงกัน พนักงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่คำแนะนำของผู้ผลิตได้เขียนบอกเอาไว้สิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี

        ก็คือข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเราอาจได้ยินชื่อนี้ในนามของตัวย่อภาษาอังกฤษ SDS เอสดีเอส หรือ MSDS เอ็มเอสดีเอส หมายถึงข้อมูลความปลอดภัยหรือรายละเอียดของสารเคมีตัวนั้นๆ ที่ผู้ผลิตจะทำการใส่อธิบายเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆที่จำเป็น

      ตามกฏหมายในประเทศไทยระบุให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายครอบครองต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมี โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ตามแบบที่ราชการกำหนด และต้องทำการแจ้งราชการภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่มีการครอบครองสารเคมีอันตรายดังกล่าว และแจ้งอีกครั้งในเดือนมกราคมของทุกปีและให้นายจ้างแจ้งกับลูกจ้างทราบและอธิบายให้ลูกจ้างเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่ต้องปฏิบัติงาน ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะปรากฏในคู่มือฉลาก ป้าย หรือข่าวสารต่างๆ ก็ได้ จากนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

        อีกทั้งจัดมาตรการควบคุมให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม วิธีการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งหลายองค์กรอาจมีการเขียนขั้นตอนการทำงานหรือ WI ขึ้นมาก็ได้ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการจัดเก็บสารเคมีตามมาตรฐานสากลและสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้วิธีการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง พนักงานจะต้องสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามเหตุการณ์นั้นๆ