จป คือใครมีหน้าที่อะไร

Safety is

หน้าที่ของ จป.

จป คือใครมีหน้าที่อะไร

สำหรับทุกหน่วยงานจะต้องมีระบบความปลอดภัยหลายสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นการแยกไปในส่วนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องประปา และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร  นี่เป็นแค่บางส่วนสำหรับเรื่องราวของการดูแลความปลอดภัยทั้งหมด และการดูแลเรื่องความปลอดภัยนั้นจะต้องเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย และรวมถึงดูแลในส่วนของแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาแล้ว แต่ที่ดีที่สุดคือเราจะต้องทำการป้องกันในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นก่อน และหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่เรียกกันสั้น ๆ ว่าหน้าที่ของ “จป”

จป คือใครมีหน้าที่อะไร จป มีกี่ระดับ และ อยู่ในส่วนไหนของหน่วยงานกันบ้าง

จป คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ซึ่งแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องมีการแยกสัดส่วนกันอย่างชัดเจน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการแบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 5 ระดับคือ

1  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร

2  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

3  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค

4  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิคขั้นสูง

5  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

ซึ่งแต่ละส่วนนั้นจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป โดยจะมีการแบ่งไปทางสาขาอาชีพที่ได้ร่ำเรียนและได้เรียนรู้กันมา แต่ละสาขานั้นจะมีการทดสอบและมีการปรับระดับเรียนรู้ของตัวเองอยู่เสมอ ในหน่วยงานใหญ่และอุตสาหกรรมใหญ่จำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ แต่สิ่งที่เราจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถสังเกตได้ง่ายก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ รปภ ซึ่งแต่ละหน้าที่งานก็จะมีความชัดเจนในงานที่ทำ

หน้าที่และขอบเขตการทำงาน ของ จป โดยหลักแล้วจะมีหน้าที่ประมาณ 10 ขั้นตอนได้แก่

1  ทำการตรวจและแนะนำให้กับนายจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายให้สอดคล้องถูกต้องกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

2 วิเคราะห์การทำงานมองถึงจุดเด่นและจุดด้อยในการทำงาน กำหนดมาตรฐานในการทำงาน ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเสนอต่อผู้ว่าจ้าง

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้า น้ำประปา อาคารสถานที่ทุกอย่างจะต้องทำงานประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมด

 4 นำเสนอแผนและโครงการ ในเรื่องของความปลอดภัย และผลกระทบที่จะตามมาแบบครบวงจรให้กับนายจ้างทั้งหมด

 5 ทำการตรวจและประเมินสถานที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน ประเมินความปลอดภัย และความเสี่ยงในส่วนต่าง ๆอย่างชัดเจน

6 อบรมความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ และพนักงานในบริษัททุกแผนก และทุกตำแหน่งถึงการดูแลความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายจากสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

7 ร่วมตรวจประเมินสถานที่ทำงาน ทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งเอกสารในการดูแลความปลอดภัยทั้งหมด

 8  ทำการพัฒนาความปลอดภัยในหน่วยงานให้ได้รับมาตรฐาน 

 9  เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือเกิดอันตรายต่าง ๆ หน่วยงานต้องรีบทำการประเมินและเสนอกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ลดความเสี่ยง ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

 10  รวบรวมสถิติและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส่งให้กับนายจ้าง ประเมินถึงการวางแผน ระบบความปลอดภัยให้มั่นคงและแม่นยำมากยิ่งขึ้นลดอัตราสูญเสีย ขับรถพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายให้ได้มากที่สุด

สำหรับหน่วยงานใหญ่ที่กำลังมองหาในเรื่องของ จป ควรต้องรีบทำระบบความปลอดภัยให้สำคัญที่สุด เพราะปัจจุบันนี้นอกจากเรื่องของการทำงานที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการสร้างกำไรให้กับบริษัท สิ่งรอบตัวที่ต้องเรียนรู้และจะต้องมีผลกระทบกับบุคลากรในที่ทำงาน สภาพแวดล้อมหรือสังคมโดยรอบก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักด้วยเช่นกัน การทำทุกอย่างให้อยู่ในมาตรฐานสากล สามารถที่จะทำงานรองรับทุกสิ่งอย่างได้อย่างไม่มีข้อติดขัด เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทและตัวขององค์กรได้เป็นอย่างดี ความมีมาตรฐานตรงนี้จะเป็นประตูเปิดทางให้ประสบความสำเร็จในการขยายบริษัทและสร้างกำไรให้กับตัวเองได้อย่างงดงาม

ความปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงความรับผิดชอบดูแลของ จป หัวหน้างาน หรือเป็นหน้าที่ของจป บริหาร บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น จะต้องเป็นการร่วมมือกันทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงแม่บ้านทั้งหมด จะต้องมีความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ ให้ได้เป็นอย่างดี การทำงานทุกอย่าง ในลักษณะต่อเนื่องอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จะพัฒนาองค์กรไปได้พร้อมกัน นอกจากหน้าที่เจ้าหน้าที่จะทำการอบรมเลี้ยงดูให้กับทุกคนในหน่วยงานแล้ว สำหรับพนักงานทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ เพื่อจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน