จป คือใครมีหน้าที่อะไร

ทำความรู้จัก จป

“ จป คือใคร ? มีหน้าที่อะไร ? ”

จป ย่อมาจาก “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” บุคคลนี้เป็นผู้ที่คอยวางแผนควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย ปราศจากโรคจากการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คือ บุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และ ส่งเสริมความปลอดภัย และ สุขภาพในสถานที่ทำงาน หน้าที่หลักของ จป คือให้คำแนะนำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ปัญหาทางสุขภาพโรคจากการทำงานที่เกิดขึ้นในบริบทการทำงาน

โดยการดำเนินการตามแนวทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) จป เป็นผู้ที่จะต้องมีทักษะในการประเมินความเสี่ยงอันตราย และ การปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในประกอบการ พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์กรให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในปัจจุบัน จป มีบทบาทอย่างมากที่จะช่วยให้การดำเนินกิจการของนายจ้างเกิดความราบรื่น ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานที่อาจส่งผลกระทบกับการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือ เกิดทรัพย์สินเสียหาย ไปจนถึง การที่สถานประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจโดยการอยู่ร่วมกับชุมได้เป็นอย่างดี และ สิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่ส่งเสริมให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้มาเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการเกิดความปลอดภัย

สำรวจพื้นที่ทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย

จป เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ปัจจุบันมีหลายคนสนใจเนื่องจากเป็นสายงานที่มีความท้าทายในหลายมิติ และ มีบทบาทในองค์กรในหลายด้าน เป็นผู้ที่มีความสำคัญและคอยแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆในด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างครบคลุม ไปจนถึงการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ และวิเคราห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย

ด้วยเหตุนี้สายงาน จป เมื่อเรียนจบสายนี้มาแล้วโอกาสตกงานจึงค่อนข้างน้อยเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก และในสายวิชาชีพนี้ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทกิจการเช่น

 • จป สายงานก่อสร้าง
 • จป สายงานวิศวกรรม หรือ Safety engineer
 • จป สายงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • จป สายงานอุตสาหกรรมรถยนต์
 • จป สายงานโรงพยาบาล
 • จป สายงานผลิต
 • จป สายงาน ฯลฯ

แต่ละสายงานเงินเดือนก็จะแตกต่างกันออกไปตามความยากง่ายของประเภทสถานประกอบกิจการนั้นๆ บางสายงานก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเงินเดือนก็มากตามคุณสมบัติ

จป มีกี่ระดับ

อ้างอิงตาม “กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565”

ได้แบ่ง จป ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยตำแหน่ง
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยหน้าที่เฉพาะ
ประเภทของ-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กฎหมายใหม่ 2565
เครดิตภาพ : https://www.jorportoday.com/law-jorpor-2565/

จป ตามตำแหน่ง คือ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร

จป โดยเฉพาะหน้าที่ คือ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิคขั้นสูง
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

จป แต่ละระดับนั้นก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายกำหนด 

วิเคราห์อันตรายที่แฝงอยู่ในกิจกรรมทำงาน

บทบาทสำคัญในการทำงานของ จป

 1. ทำการตรวจสอบ และ แนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสอดคล้องถูกต้องกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 2. วิเคราะห์ความเป็นอันตราย และภัยคุกคามที่แฝงอยู่ในกิจกรรมการทำงาน
 3. หามาตรการป้องกันอันตราย  ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในด้านคุณภาพ และ ความปลอดภัยในการทำงาน
 4. นำเสนอแผนงาน และ โครงการต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ผลกระทบที่จะตามมาอย่างครอบคลุม
 5. จัดทำแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมทรัพยากรอย่างครอบคลุม ทั้งบุคลากร และ อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 6. อบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนเริ่มงาน และ อบรมตามความเสี่ยงของงาน เช่น อบรมพนักงานทำงานบนที่สูง , อบรมพนักงานทำงานในที่อับอากาศ , อบรมพนักงานทำงานกับสารเคมี ฯลฯ
 7. ดูแลสุขอนามัยของพนักงาน และ ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน
 8. ทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สิ่งแวดล้อม) แสง เสียง ความร้อน และ สารเคมี ตามที่กฎหมายกำหนด ทำการควบคุมให้อยู่ในค่ามาตรฐาน และทำการปรับปรุงเมื่อมีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน
 9. กับกำดูแลให้พนักงานทุกคนทำการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ตลอดระยะเวลาการทำงาน และ จัดให้มีการใช้ PPE อย่างเหมาะสมกับอันตรายของกิจกรรมการทำงานนั้นๆ
 10. จัดทำขั้นตอนการทำงาน WI ที่ปลอดภัยในแต่ละกิจกรรม และ กระบวนการทำงานในองค์กร โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ที่กล่าวมาในข้างต้น 10 ข้อนั้นเป็นเพียงภาพรวมถึงคนที่จะเป็น จป ต้องมีทักษะเหล่านี้ และ จป ในแต่ละระดับจะมีกฎหมายระบุแตกต่างกันออกไปอีกในแต่ละตำแหน่งซึ่งจะไม่ได้พูดในบทความนี้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ COPYRIGHT

* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ SAFESIRI สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา