ความสำคัญของการอบรมดับเพลิง (FIRE COURSE)

ต้นเหตุของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นมีได้หลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจากการชำรุดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดเหตุอัคคีภัยในที่สุด หรือจะเป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในตัวบุคคลที่ขาดความรู้ความชำนาญ ไม่ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เช่น พนักงานมีความประมาทเลินเล่อ และรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนก่อให้เกิดประกายไฟ และสร้างความเสียหายต่อตัวอาคาร ทรัพย์สิน และเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมงานทุกคน

ด้วยเหตุนี้การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นเหตุของปัญหา และวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้อย่างถูกต้อง จึงถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยลดโอกาสความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงทุกคนสามารถเตรียมรับมือและระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นเองได้จากความรู้ที่จากการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นคืออะไร?

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น เชื่อว่าหลายคนมักจะขาดสติและตื่นตระหนกกลัวจนไม่สามารถยับยั้งเหตุให้ทุเลาลงได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในตัวอาคารขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดความเสียหายไปวงกว้างก็จะมีสูงมาก ดังนั้นการ อบรมดับเพลิง จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานในอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และผู้ที่ปฏิบัติงานในที่พื้นที่เสี่ยงภัย สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทเพลิงไหม้ เส้นทางหนีไฟและการใช้ประตูหนีไฟ และรวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์เพลิงไหม้ และสามารถเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

ควรจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นเมื่อไร?

ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทุกสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรืออาคารที่มีสถานประกอบกิจการอยู่ร่วมกัน ต้องมีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นรวมไปถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงหากอาคารสถานประกอบกิจการได้มีการปรับปรุงโครงสร้างที่ส่งผลต่อแผนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย เจ้าของอาคารหรือนายจ้างก็จะต้องมีจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลใหม่ให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารได้รับรู้ร่วมกัน

เหตุผลที่ทำไมทุกองค์กรควรให้ความสำคัญกับการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น

  1. เข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัยที่ถูกต้อง

เพลิงไหม้นั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ซึ่งวิธีการรับมือและการดับเพลิงในแต่ละชนิดต่างก็ใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกัน การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จึงจะช่วยสอนให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์แบ่งประเภทของเชื้อเพลิงได้ถูกต้อง และสามารถพิจารณาใช้เครื่องมือดับเพลิงได้เหมาะสมกับชนิดของเพลิงไหม้ได้

  1. สามารถประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟได้

การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้จำเป็นต้องใช้สติ และทักษะความรู้ในหลายด้าน เพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการช่วยเหลือในการดับเพลิง และอพยพทุกคนในอาคารออกได้อย่างปลอดภัย เมื่อทุกคนผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟแล้ว ทุกคนจะมีสติและทราบถึงแผนการอพยพหนีไฟได้ถูกต้องว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากออกมาจากอาคารพร้อมกันจะมีความโกลาหลส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากการปะทะกับผู้อื่น หรืออาจจะได้รับอันตรายจากควันไฟเมื่อสูดดมเข้าไปทำให้หมดสติได้

  1. สามารถใช้งานอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัยแล้ว ยังสอนให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนได้เรียนรู้และทดลองฝึกปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิงในอาคารด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วิธีการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติต่าง ๆ ในอาคาร การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง และการฝึกดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาและแก๊สโดยการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ต้องจัดฝึกอบรมกับ บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

หากคุณต้องการให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและใส่ใจถึงความสำคัญของการอบรมดับเพลิงขั้นต้นจริง ๆ ก็ควรใช้บริการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ กับ บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด จะดีที่สุด เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เลขใบอนุญาต ดพต. 096 ทำให้หลักสูตรอบรมของเรามีความทันสมัย ได้มาตรฐานคุณภาพ ISO9001 สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ได้ในสถานการณ์จริง หลักสูตรมีความเข้มข้น ดำเนินการฝึกสอนด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่มีใบอนุญาต และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เปิดรับทุกหน่วยงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก หรือบริษัทขนาดใหญ่ เราก็ยินดีให้บริการทุกท่านอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีบริการจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง