กฎหมายเกี่ยวกับอบรมความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

อบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง

กฎหมายเกี่ยวกับอบรมความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นมีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นในส่วนของบุคลากรด้านความปลอดภัย  ความปลอดภัยในการทำงาน เทคนิคในการตรวจสอบ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงการฝึกอบรมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนี้ จึงได้มีการออกเป็นกฎหมายกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ในหลักสูตรต่างๆ ขึ้น ดังนี้

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย-อบรมcpr
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย-อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย-อบรมสารเคมี
หลักสูตร
ชื่อกฎหมาย
สาระสำคัญ
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน
– ระดับหัวหน้างาน
– ระดับบริหาร
– ระดับเทคนิค
– ระดับเทคนิคขั้นสูง
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และลูกจ้าง ระดับบริหารทุกคนและสำหรับลูกจ้างที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำสถานประกอบกิจการ
2. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมหัวหน้าหน่วยงาน ความปลอดภัย พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการ
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการ พ.ศ. 2549
สำหรับคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งใหม่ โดยให้อบรมภายใน 60 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
4. ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในที่อับอากาศพ.ศ. 2547

– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549
สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดยให้อบรมก่อนเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ
5. การป้องกันอันตรายทางรังสี ของผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิด ก่อไอออน พ.ศ. 2547
สำหรับผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้าน เทคนิคในเรื่องรังสี
6. อันตรายและวิธีการป้องกันอันตราย จากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่ สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547

– และประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัย ในการทำงานในการป้องกัน อันตรายจากรังสี
สำหรับลูกจ้างที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน
7. วิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลสำหรับลูกจ้าง
– กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร และการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
กรณีที่บริษัทฯจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังให้แก่ลูกจ้าง
8. ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักรรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับลูกจ้าง
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำงานก่อสร้างโดยให้ อบรมเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ควบคุมงาน
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับผู้ควบคุมงาน ที่ควบคุมการทำงาน ของลูกจ้างที่เข้าไปทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป
10. การใช้เครื่องตอกเสาเข็มและการใช้ สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการตอกเสาเข็ม
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่บังคับเครื่องตอก เสาเข็ม
11. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง
12. การใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว และลิฟต์โดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างที่ทำหน้าที่บังคับลิฟต์
13. วิธีทำงานในอุโมงค์และวิธีป้องกัน อันตรายแก่ลูกจ้าง
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์ และอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเป็นประจำ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
14. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี เกิดภัยจากธรรมชาติ สำหรับงานก่อสร้างในน้ำ
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างที่ทำงานก่อสร้างในน้ำ
15. ขั้นตอนและวิธีการรื้อถอน ทำลายสิ่งก่อสร้าง
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำการรื้อถอนทำลาย สิ่งก่อสร้าง โดยอบรมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
16. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลสำหรับ งานก่อสร้าง
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้าง ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ PPE
17. การทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ได้โดยสภาพ
– กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร และเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ เพื่อให้มีการชำนาญในการใช้เครื่องจักร
18. ผู้ควบคุมหม้อน้ำ
– กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
สำหรับผู้ซึ่งนายจ้างจัดให้มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานและการใช้หม้อน้ำ
19. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
– กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554
สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเป็น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
20. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
– กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมหลักสูตรการปฏิบัติ หน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ ปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554
สำหรับลูกค้าที่อบรมเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และทำงานมาแล้ว 2 ปี หรือ โรงงานมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่น ในสถานที่ทำงานหรือเมื่อมีการนำปั้นจั่น ชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
21. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงกา รอนุรักษ์การได้ยินความสำคัญ ของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล
– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ โครงการอนุรักษ์การได้ยินใน สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553
สำหรับลูกจ้างที่ทำงานในบริเวณที่มี ระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะ เวลาการทำงาน 8 ชม. ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถาน ประกอบกิจการ
22. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับบริหาร
– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างระดับบริหารของสถาน ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนด
23. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานของสถาน ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนด
24. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง เข้าทำงานใหม่
– ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างใหม่ โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน และลูกจ้างทั่วไป
25. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยน สถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัย เสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม
– ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยน สถานที่ทำงาน หรือโรงงานมีการ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ แตกต่างไปจากเดิม โดยให้อบรม ก่อนเริ่มงานนั้นๆ
26. การดับเพลิงขั้นต้น
– กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยต้องอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
27. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
– กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
สำหรับลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบ กิจการ ฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
28. การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ ดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
– กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ
29. วิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสาร เคมีอันตราย
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย พ.ศ. 2556
สำหรับลูกจ้างที่ทำการขนถ่าย เคลื่อนย้าย และขนส่งสารเคมีอันตราย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
30. การควบคุมและระงับเหตุ อันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
สำหรับลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับ เหตุอันตราย โดยอบรมและทบทวนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง