ความปลอดภัยในการก่อสร้าง

งานก่อสร้างที่ควรตระหนักถึงความปลอดภัย เป็นอันดับแรก

เมื่อพูดถึงงานก่อสร้างแล้ว มันก็คืองานที่ใช้แรงงานในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งนอกจากแรงงานแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยอย่างอื่นทั้งที่ดิน ทุน และผู้ประกอบการ เพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างนั้นให้ดีเยี่ยมได้ โดยในประเทศไทยนี้ งานก่อสร้างเรียกได้ว่ามีการพัฒนาอย่างมาก ทั้งปริมาณของสิ่งปลูกสร้างที่มีมากขึ้นตามความต้องการของผู้คนที่มากมาย และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้อุบัติเหตุเป็นสิ่งทีเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอุบัตเหตุนี้เป็นสิ่งที่จะส่งผลทำให้แรงงาน รวมถึงทุนมีปัญหาอย่างร้ายแรง ทั้งในด้านของแรงงานก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต หรือจะเป็นในด้านของทุนที่ส่งผลทำให้เสียหายอย่างมหาศาลเป็นไปได้ โดยสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นนั้น มันเกิดมาจากการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งถึงแม้จะมีความก้าวหน้าอย่างไร แต่หากผู้ที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ในความปลอดภัยขั้นพื้นฐานก็ไร้ประโยชน์ และย่อมเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันในเวลาต่อมาอีกหลายครั้ง และนั่นจึงทำให้สิ่งที่เราควรที่จะตระหนัก นั่นก็คือ ความปลอดภัยในการก่อสร้าง นั่นเอง

ซึ่งความปลอดภัยนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน นั่นก็คือ

1. ความปลอดภัยในสถานที่ ซึ่งในส่วนของสถานที่นั้นก็หมายรวมทั้งหมดตั้งแต่ อาณาบริเวณที่กำลังจะก่อสร้าง จนไปถึงบริเวณที่จัดเก็บอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ นั่นเอง โดยเราจะสร้างความปลอดภัยได้ดังนี้

 • การทำรั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง
 • ควรแบ่งเขตที่พักอาศัยออกจากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์
 • ควรมีป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่าง ๆ หรือข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้จะเข้าไปในบริเวณที่เป็นอันตราย โดยป้ายดังกล่าวนี้ควรจะมีมีขนาดพอเหมาะและเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ที่ผ่านมาสามารถหลีกเลี่ยงบริเวณตรงนี้ได้นั่นเอง
 • ควรมีแผ่นกั้นเพื่อกันวัตถุที่อาจจะตกหล่นลงมา และพร้อมด้วยตาข่ายคลุมอีกชั้น
 • หากอาคารใดในขณะก่อสร้างที่มีช่องเปิดหรือไม่มีแผงกั้นนั้น ควรที่จะทำราวกั้นเอาไว้พร้อมกับติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันการตกลงมา 

2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ ก็มีอยู่มากมายตั้งแต่ขนใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ซึ่งทุกอย่างล้วนก่ออันตรายให้กับเราได้ทั้งนั้น ดังนั้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรและเข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น

 • การใช้อุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม ควรจะใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์นั้น ๆ
 • ควรศึกษาข้อควรปฏิบัติของเครื่องมือเครื่องจักรทุกประเภท อย่างเครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้าควรจะมีเดินสายไฟอย่างปลอดภัย และควรได้รับการดุแลจากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดุแลอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
 • ต้องมีระบบความปลอดภัยในทุก ๆ เครื่องมือ 
 • ต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง

3. ความปลอดภัยส่วนบุคคล นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงาน ควรจะมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยอย่างมาก โดยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดขึ้นภายในสถานที่ก่อสร้างนั้นอย่างเคร่งครัด เช่น

 • เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานควรเป็นชุดที่รัดกุมไม่ปล่อยชายเสื้อหรือแขนเสื้อหลุดลุ่ยเพราะอาจจะทำให้ชิ้นส่วนของผ้าเข้าไปติดกับเครื่องจักรได้อย่างไม่คาดคิดนั่นเอง

 • ไม่ควรละเลยในการสวมอุปกรณ์นิรภัยหรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

 • ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงาน เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขั้นมาได้

 • ควรมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะทำงาน

 • ควรมีการตรวจสุขภาพของคนอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม

 • ควรมีการจัดหน่วยปฐมพยาบาล หรือหน่วยฉุกเฉินเพื่อที่จะได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเป็นไปได้อย่างมากมาย นั่นก็คือ การปลูกฝังแนวคิดในด้านความปลอดภัยนั่นเอง เช่น

 • มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยที่ถูกต้อง รวมถึงความเข้าใจในงานก่อสร้างอย่างถ่องแท้ ซึ่งใน     องค์ความรู้นี้จะครอบรอบตั้งแต่ความปลอดภัยทั้งในด้านสถานที่ ด้านเครื่องมือเครื่องจักร จนไปถึงด้านบุคคลในที่สุด
 • กระตุ้นการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับบนและระดับล่าง 
 • เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติที่ดีและถูกต้องตามมาตรฐาน อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงปรับปรุงในด้านความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเอง

ดังนั้นแล้ว ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง จึงเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังและควรจะถูกตระหนักอย่างยิ่งในระหว่างการปฏิบัติงานก่อสร้าง เพราะความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนี้นั้น นอกจากจะช่วยทำให้ทุนที่เกิดขึ้นนั้นไม่เสียหายแล้ว ยังช่วยทำให้ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานสามารถมีชีวิตต่อไปอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปในขณะทำงาน ดังนั้น การตระหนักถึงความปลอดภัยนั้น จะช่วยทำให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการไปได้อย่างสำเร็จลุล่วง และทำให้การก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้น้อย หรือไม่เกิดขึ้นเลยนั่นเอง นั่นจึงถือได้ว่าความปลอดภัยในงานก่อสร้งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก