trainee qualifications

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน

1.เป็นหัวหน้างาน เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน
2.นายจ้างยินยอม ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
2.เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานและผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
3.เป็น หรือ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2540

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มเรียนออนไลน์ วิธีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ / แล้วพบกัน