คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน

1.เป็นหัวหน้างาน เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน
2.นายจ้างยินยอม ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

ขั้นตอนเข้ารับการอบรมออนไลน์

1. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองที่ราชการออกให้
2. เปิดกล้องตลอดการอบรมเพื่อยืนยันตัวตน
3. ลงทะเบียนเช้า 8.00 – 8.30 และ บ่าย 12.30 – 13.00
4. USERNAME ใน Zoom ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ-นามสกุลให้ใช้ชื่อ-นามสกุลจริงตามบัตรประจำตัวประชาชน
5. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
6. เข้ารับการอบรมระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
7. ระหว่างการอบรมจะมีการสุ่มเช็คชื่อ โดยการจับภาพหน้าจอ หากท่านไม่อยู่ ขอตัดสิทธิ์ในการแจกวุฒิบัตร
8.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในใบลงทะเบียนเท่านั้น
9.ทำการทดสอบหลังการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60% ขึ้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่ได้รับวุฒิบัตร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
2.เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานและผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
3.เป็น หรือ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2540

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มเรียนออนไลน์ วิธีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ / แล้วพบกัน