trainee qualifications

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน

1. เป็นหัวหน้างาน เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน

2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค

1. เป็นลูกจ้างที่นายจ้างแต่งตั้งเป็น จป.ระดับเทคนิค

2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มเรียนออนไลน์ วิธีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ / แล้วพบกัน