เรียน ลูกค้าเซฟสิริ

ประกาศ : หยุดบริการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน , บริหาร , เทคนิค , คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ)

รายละเอียด :

สืบเนื่องจากประกาศกฎหมาย กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  พ.ศ. 2565 ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วันนับจากวันที่ประกาศ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กฎหมายดังกล่าวได้ออกประกาศ และ ยกเลิกกฎหมายฉบับเก่า  “กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 “ 

สรุป : 

จากกฎหมายใหม่ดังกล่าวทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทุกระดับได้ จนกว่าจะมีกฎหมายลูกประกาศออกมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ออกประกาศ: 1 สิงหาคม 2565

เซฟสิริ.