หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Committee Course

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

 1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

6) โรงแรม

7) ห้างสรรพสินค้า

8) สถานพยาบาล

9) สถาบันทางการเงิน

10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

– เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

– ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-60 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / Work shop

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม


สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-12.00 น.
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของ สถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยนอกงาน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

(ก) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549

(ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน ของสถานประกอบกิจการ

(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทํางาน

(ข) การสํารวจความปลอดภัย

(ค) การจัดทําข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย

(จ) การประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3