หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Committee Course

หมวด 1 หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ 2 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาดังต่อไปนี้

(1) หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ค ) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(2) หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(3) หมวดวิชาที่ 3 การบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา การฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย จากการทำงานของลูกจ้าง
(ค) การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สภาพการทำงานของลูกจ้าง
(ง) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(จ) การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ฉ) การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ช) การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
(ซ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฌ) การประชุมและการติดตามงาน

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 เซฟสิริ Update
สัดส่วน คปอ. ตามกฎหมายใหม่ เซฟสิริ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

– เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

– ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-60 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / Work shop

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม


สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-12.00 น.
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของ สถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยนอกงาน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

(ก) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549

(ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน ของสถานประกอบกิจการ

(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทํางาน

(ข) การสํารวจความปลอดภัย

(ค) การจัดทําข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย

(จ) การประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 091 – 887 – 5136

เพิ่มเพื่อน

support 3