เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส gas detector

gas detector คืออะไร

เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส Gas detector คืออะไร

Gas Detector คือ อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ใช้สำหรับตรวจสอบพื้นที่ และบริเวณที่ปฏิบัติงานว่ามีปริมาณสารพิษ สารไวไฟ ตลอดจนก๊าซออกซิเจน (อากาศ) ว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอก่อนจะเริ่มทำงานหรือไม่

การใช้เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector จะต้องใช้ sensor ให้ตรงกับชนิดของก๊าซที่จะตรวจวัด เพราะ sensor ได้ออกแบบเพื่อใช้สำหรับการวัดปริมาณก๊าซนั้นๆโดยเฉพาะเท่านั้นหากเลือกใช้ผิดก็จะไม่สามารถตรวจจับปริมาณสารเคมีหรือก๊าซได้อย่างแม่นยำ

เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector กับการทำงานในที่อับอากาศเป็นสิ่งคู่กัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่ได้รับอุบัติเหตุในงานอับอากาศ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งมีหลายสาเหตุส่วนใหญ่ขากอากาศหายใจเนื่องจากอากาศในที่ทำทำงานงานไม่เพียงพอ

ประเมินอันตรายในงานอับอากาศ

การทำงานในสถานที่อับอากาศ ควรได้รับการประเมินความเสี่ยง อันตราย

งานอับอากาศที่อาจเกิดอันตรายขึ้นก่อนเริ่มงานควรเตรียม และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือการตรวจวัดอากาศ และ สารไวไฟ ก๊าซพิษ ก่อนเข้าไปในที่อับอากาศ รวมทั้งควรศึกษาถึงข้อบังคับคู่มือในการทำงานในที่อับอากาศให้ครบถ้วนหากตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่สามารถทำให้ที่อับอากาศปลอดภัยได้ ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเข้าไปในพื้นที่จนกว่าจะมั่นใจว่า สถานที่น้ันปลอดภัยแล้ว

บรรยากาศอันตราย หมายความว่า สภาพอากาศที่อาจทำให้ ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 • มี O2 ต่ำกว่า19.5% หรือมากกว่า 23.5% โดยปริมาตร
 • มีก๊าซไอละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกิน 10% ของ LEL
 • มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ซึ่งมีค่ความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LEL)
 • มีค่าความเข้มข้นของสารเคมี (Toxic Gas) แต่ละชนิดเกิน

มาตรฐานที่กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย

ควรทำสิ่งใดเพื่อเตรียมตัวเข้าไปในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าไปในที่อับอากาศที่ใดก็ตาม ควรผ่านการฝึก อบรมที่อับอากาศและมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบและประเมินอันตราย ทั้งภายในและภายนอกที่อับกาศดังนี้

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ:

 • ควรทดสอบอากาศภายนอกเพื่อเปรียบเทียบกับอากาศ ภายในสถานที่อับอากาศก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน
 • เพื่อความปลอดภัยควรมั่นใจว่าได้ตรวจสอบอากาศภายในครบทุก ตำแหน่งทั่วทุกพื้นที่
 • ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการอบรมที่อับอากาศแล้วจะใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สที่มีท่อ และสายสำหรับตรวจวัดแก๊สในระยะไกล (Remote probes and sampling lines) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอากาศ
 • อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สควรได้รับการสอบเทียบและดูแลรักษา อุปกรณ์สม่ำเสมอก่อนใช้งาน

เทคนิคการตรวจวัดบรรยากาศ

 • ใช้ปั๊มและสายดูดอากาศ (Sampling tube) ในแนวดิ่ง หรือท่อยืดขยาย (Probe) ดูดอากาศในแนวระนาบ
 • เวลาในการตอบสนองของ Sensor คือ 2 วินาที/ฟุต
 • ตรวจวัดอ่านค่าอย่างน้อย 2 นาที
 • ใช้ตัวกรองตลอดเวลา เพื่อป้องกันฝุ่น และกันน้ำเข้าปั๊ม
 • ตรวจสอบออกซิเจน แก๊สไวไฟ และแก๊สพิษ
 • เมื่อพนักงานลงไปทำงาน ควรติดเครื่องตรวจวัดที่ตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลา
 • ห้ามหย่อนเครื่องวัดแก๊สลงในที่อับอากาศโดยตรง