อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนมีกี่แบบ fire alarm system

How many types of heat detectors are there

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเป็นอุปกรณ์ เริ่มต้นในระบบการเตือนอัคคีภัยโดยทั่วไปแล้ว มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดคือ

1. อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อนแบบคงที่ (Fixed Temperature)จะทำงานตรวจจับอัคคี ภัย เมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่ที่ติดตั้งสูงขึ้นถึงจุดที่ ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยที่ตัวอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ สัมผัสความร้อนนั้นโดยตรง

2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่เพิ่มขึ้น จนถึงจึดที่ ตั้งไว้ (Rate Compensate) จะทำงาน ตรวจจับอัคคีภัยเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่ที่ติด ตั้งสูงขึ้นถึงจุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งอุปกรณ์ สามารถ ตรวจจับความร้อนบริเวณรอบๆ จุดที่ติดตั้งห่าง ออกไปได้ในระยะที่กำหนดไว้ได้

3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่เพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนที่ตั้งไว้ (Rate of Rise) จะทำงาน ตรวจจับอัคคีภัยเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่ที่ติด ตั้งสูงขึ้นแต่ไม่ มีการตั้งไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจจับณ ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิ หนึ่ง เป็นการตรวจจับ เมื่อมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิภายในพื้นที่นั้นขยับ สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามสัดส่วน (องศาต่อนาที ) 

ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายได้เอาอุปกรณ์ สองชนิดมารวมกันเป็นชุดเดียวเรียกว่าอุปกรณ์ ตรวจจับความร้อนแบบรวม (Combination Heat Detector) ซึ่งมีการตรวจจับความร้อนแบบคงที่และแบบการเพิ่มของอุณหภูมิรวมอยู่ภายใน อุปกรณ์เดียวกันมีชิ้นส่วนภายในดังแสดงไว้ใน รูปทั้งนี้

ในการทางานของอุปกรณ์ แบบความ ร้อนคงที่นั้นอุปกรณ์ จะทำงานเมื่อความร้อนถึงจุดที่กำหนดไว้โลหะที่จับยึดที่จุด F จะเกิดการ หลอมละลายซึ่งสปริ่งที่ จุด G จะทางานแล้วแก้น จะเลื่อนตัวไปกระแทกกับจุด D ทำให้หน้าส้มผัส ของจุด D และจดุ E เชื่อมต่อถึงกันส่งผลให้ ระบบ เกิดการทำงาน สาหรับการทำงานแบบการเพิ่ม อุณหภูมิความร้อนนั้น อุปกรณ์จะทํางานเมื่อ อุณหภูมิ ภายในพื้นที่เพิ่มขึ้น 8 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 1นาทีซึ่งอากาศที่อยู่ภายในห้องA จะเกิดการขยายตัวมีผลทําให้แผ่นไดอะแฟรม ที่จุด C มีการเคลื่อนตัวขึ้นแล้วหน้าส้มผัสของจุด D กับจุด E จะสมผัสกันและจะสั่งสัญญาณกลับไปที่ระบบควบคุมต่อไป

ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , ตรวจสอบระบบ fire alarm

เครดิตที่มา: facebook ชมรมวิศวกรออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Protection Engineer Academy