ระบบการขออนุญาตทำงาน work permit

วัตถุประสงค์ของระบบอนุญาตทํางาน

ระบบการขออนุญาตก่อนเริ่มปฎิบัติงานคืออะไร Work Permit ปัจจุบันระบบการขออนุญาตก่อนเริ่มทำงานเป็นที่แพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานหรือลูกจ้างเกิดอันตรายระหว่างปฎิบัติงาน 

            โดยส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมักจะพบว่า

  1. พนักงานไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนเริ่มปฎิบัติงาน
  2. ไม่ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์
  3. ไม่ได้มีการตรวจสอบพื้นที่รวมไปถึง
  4. ไม่ได้มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

        จึงส่งผลให้ปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุ ปัจจุบันระบบ Work Permit แบ่งออกได้ตามลักษณะงานตามความเสี่ยงที่กฎหมายกำหนด เช่น การทำงานในสถานที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง การทำงานที่เกิดความร้อน และประกายไฟ รวมไปถึงงานเสี่ยงอื่นๆ ที่มีลักษณะอันตรายรุนแรงคล้ายคลึงกัน มาตรฐานได้นำระบบการขออนุญาตก่อนเริ่มงานมาเป็นข้อกำหนดหนึ่งในการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าในองค์กรที่ได้รับมาตรฐานมีระบบการทำงานที่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ เช่น ระบบความปลอดภัยไอเอสโอ 45,001 เป็นต้น

           ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการขออนุญาตก่อนเริ่มงาน โดยส่วนใหญ่มักจะพบว่าคนที่เกี่ยวข้องจะมีทีมงานผู้ขออนุญาตเป็นคนไปขออนุญาตปฎิบัติงานกับเจ้าของงานหรือเจ้าของพื้นที่นั้นๆ ในการพิจารณาที่จะอนุญาตให้มีการเริ่มงานหรือปฏิบัติงานนั้น เจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของงานจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่มาขอปฎิบัติงานมีความพร้อมและมีการตรวจสอบอุปกรณ์บุคลากร สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย อุปกรณ์ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมไปถึงทีมงานมีการกำหนดให้มีผู้ควบคุมงานหรือปัจจุบัน กฎหมายได้กำหนดให้ในสถานประกอบกิจการ หัวหน้างานจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เป็นต้น

สรุป ระบบการขออนุญาตปฎิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่ดี ที่ในองค์กรระดับชั้นนำและองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยนำมาใช้ให้พนักงานทุกๆคนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและปราศจากอุบัติเหตุ