หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

หลักการและเหตุผล

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๐ พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดอุบัติเหตุ จำนวน  ๑๔๕ ครั้ง แบ่งได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย จำนวน ๑๐๕ ครั้ง, การระเบิด จำนวน ๕ ครั้ง, สารเคมีรั่วไหล จำนวน ๑๕ ครั้ง,  อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร จำนวน ๑๔ ครั้งและ อื่นๆ จำนวน ๘ ครั้ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน, ๒๕๖๐) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเกิดอัคคีภัยถือเป็นอันตรายลำดับต้นๆที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่นไฟฟ้าลัดวงจร, ประกายไฟจากงาน ตัด งานเชื่อม เป็นต้น ดังนั้นสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยง จึงกำหนดกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยเรื่องการขออนุญาตทำงาน ที่มีประกายไฟ ในกิจกรรมงานต่างๆ เช่นงานตัด งานเชื่อม งานเจีย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญในการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานนั้นคือ พื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเฝ้าระวังไฟปฏิบัติงานตลอดเวลา จนกว่างานจะแล้วเสร็จ 

และอีกหนึ่งตัวอย่างวิธีการบริหารจัดการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยคือ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนที่ ๒ การป้องกันอัคคีภัย

ข้อ ๒๕ ห้ามนายจ้างเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและที่พักอาศัยของลูกจ้างในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น

ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างดูแลมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด และจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณนั้น

ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย หน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประกายไฟในพื้นที่เสี่ยง จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับพนักงาน ในเรื่องบทบาทหน้าที่และการจัดการกรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังไฟ

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการขออนุญาตทำงานที่่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ

3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวางแผนตรวจสอบและเฝ้าระวังทั้งก่อน ขณะทำ และหลังเสร็จสิ้นการทำงานในพื้นที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเหตุเพลิงไหม้

4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ในการระงับเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ เช่น งานตัด, งานเชื่อม, งานเจีย หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
(1) คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
(2) ระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
(3) ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัด เจียร

(4) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment,PPE)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ภาคทฤษฎี
(5) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
(6) อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ และวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

(7) การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และถังดับเพลิง

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

เพิ่มเพื่อน

support 3