คปอ คืออะไร คปอ มีหน้าที่อะไรบ้างตามที่กฎหมายกำหนด

committee is

คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

SAFETY COMMITTEE

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีคณะ คปอ ตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) อบรม คปอ มีระยะเวลาการฝึกอบรม12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 2549 ได้กำหนดสัดส่วน ของคณะกรรมการความปลอดภัยเอาไว้ดังรูปด้านล่าง

คปอ มีกี่คน และ มีสัดส่วนคปอเท่าไรบ้าง

Number and proportion table - committee

ขั้นตอนการเลือกตั้ง คปอ ในสถานประกอบการ

วิธีการได้มาซึ่งคณะ คปอ นั้นมีขั้นตอนในการสรรหาโดยการจัดให้มีการเลือกตั้งในสถานประกอบการตัวเอง และให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรได้มาเลือกลงคะแนนเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการองค์กรให้มีตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเข้าไปอยู่ในคณะการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในการทำงานซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการอบรม คปอ กลุ่มคนเหล่านี้ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนพนักงานโดยชอบ เป็นกระบอกเสียงของพนักงานทุกภาคส่วนทุกครั้งที่มีการประชุม คปอ ประจำเดือน

ตัวแทนลูกจ้างกลุ่มนี้มีหน้าที่นำเสนอความเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการของตัวเองให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้เลือกตั้ง และ ได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานประกอบการ หรือ ฝ่ายบุคคล HR จะต้องส่งให้กลุ่มคนเหล่านั้นไป

หน้าที่ของ คปอ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง ?

หน้าที่ของ คปอ. 12 ข้อ  คนที่ผ่านฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยแล้วจะต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 6. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
 7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
 9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
 11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

หมายเหตุ:
เมื่ออบรมเรียบร้อยแล้วนายจ้างต้องทำการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยให้คณะ คปอ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 12 ข้อด้านบน จึงจะถือว่าทุกอย่างได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยครบถ้วน

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

สินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมในโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)

support 3