คปอ คืออะไร คปอ มีหน้าที่อะไรบ้างตามที่กฎหมายกำหนด

committee is

คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

SAFETY COMMITTEE

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีคณะ คปอ ตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) อบรม คปอ มีระยะเวลาการฝึกอบรม12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 2549 ได้กำหนดสัดส่วน ของคณะกรรมการความปลอดภัยเอาไว้ดังรูปด้านล่าง

คปอ มีกี่คน และ มีสัดส่วนคปอเท่าไรบ้าง

Number and proportion table - committee

ขั้นตอนการเลือกตั้ง คปอ ในสถานประกอบการ

วิธีการได้มาซึ่งคณะ คปอ นั้นมีขั้นตอนในการสรรหาโดยการจัดให้มีการเลือกตั้งในสถานประกอบการตัวเอง และให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรได้มาเลือกลงคะแนนเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการองค์กรให้มีตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเข้าไปอยู่ในคณะการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนพนักงานโดยชอบ เป็นกระบอกเสียงของพนักงานทุกภาคส่วนทุกครั้งที่มีการประชุม คปอ ประจำเดือน

ตัวแทนลูกจ้างกลุ่มนี้มีหน้าที่นำเสนอความเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการของตัวเองให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้เลือกตั้ง และ ได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานประกอบการ หรือ ฝ่ายบุคคล HR จะต้องส่งให้กลุ่มคนเหล่านั้นไป

หน้าที่ของ คปอ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง ?

     หน้าที่ของ คปอ. 11 ข้อ  คนที่ผ่านฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยแล้วจะต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

หมายเหตุ:
เมื่ออบรมเรียบร้อยแล้วนายจ้างต้องทำการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยให้คณะ คปอ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 11 ข้อด้านบน จึงจะถือว่าทุกอย่างได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยครบถ้วน

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

สินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมในโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)

support 3